ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  obrębie Lutol Suchy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-07 21:33:57 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-07 21:34:37 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
 
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  obrębie Lutol Suchy
 
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu  Nr XXXIII/249/2017 z dnia 5 października 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, położonego w obrębie Lutol Suchy (w granicach działek o nr ewidencyjnych 269, 271/2, 272/2 (w sąsiedztwie drogi krajowej nr 92, stacji paliw Lukoil i kolei) w dniach od 17 maja do 7 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Trzcielu ul. Poznańska 22, pokój nr 8 w godzinach od 900 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8 w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 1200.
Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzciela z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2018 r., ustnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej . Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej uwagę dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
OGŁOSZENIE
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębie Lutol Suchy.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 2, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39, ust. 1, pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405, 1566 i 1999) w powiązaniu z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamiam o możliwości zapoznania się z ww projektem i prognozą oraz z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami w terminach i miejscu powyżej określonym oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. dokumentu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8 w godz. od 900 do 1500.
Zgodnie z art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zainteresowani, mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres . w terminie do 22 czerwca 2018 r., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1579). Uwaga i wniosek powinny zawierać oświadczenie osoby składającej dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. u. z 2016 r. poz. 922).
 
Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela.
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek
( - )
 
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu