ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2019-02-13 07:25:53 Informacja ogłoszona dnia 2019-02-13 07:27:01 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie Nr 34/2019
Burmistrza Trzciela
z dnia 12 lutego 2019 roku
 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Dz. U. poz. 1000, 1349, 1432, 2500), art. 15. ust. 2h i 2j, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37), §11. ust. 6 i 7 Uchwały Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 31.12.2018r., poz. 3131), oraz pkt. VI.3 Ogłoszenia Burmistrza Trzciela nr PG.524.1.2019.RKa z dnia 15.01.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku pn.:
Zadanie 1. Rozwój społeczności lokalnych w Gminie Trzciel
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole Nr 1/2019 z dnia 11.02.2019r. z Posiedzenia Komisji Konkursowej, organizacje, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaję dotację na realizację zadania to:
1) Stowarzyszenie „Chociszewo – Wspólna Przyszłość” – 3 000,00 zł (wnioskowana kwota 4 000,00 zł)
2) Koło Gospodyń Wiejskich Brójce – 1 000,00 zł (wnioskowana kwota 2 000,00 zł).
 
§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania wyznaczam pracownika Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcielu – podinspektora ds. promocji.
 
Burmistrz Trzciela
/-/ Jarosław Kaczmarek

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu