ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIX/310/2018

Szczegóły informacji

XXXIX/310/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIX

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-03-29

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-29

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociszewo.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XIII/ 96 /2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociszewo, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXVIII/218/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., uchwala się, co następuje:
 

Treść:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem po stwierdzeniu, iż nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel uchwalonego uchwałą Nr XIV/126/00 z dnia 25 lutego 2000 r. (zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Trzcielu: Nr XXX/241/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r., Nr IV/25/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. i Nr VIII/45/2015 z dnia 29 maja 2015 r.).
2.  Plan obejmuje teren w Chociszewie (o powierzchni 11,7400 ha) w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
3. Teren graniczy:
1) od wschodu z koleją;
2) od zachodu z drogą powiatową;
3) od północy i południa z terenami rolniczymi.
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są załączniki:
1) rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcia w sprawie wniesionych uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.
§ 2. Ilekroć jest mowa o:
1) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
2) terenie - należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczony odpowiednim symbolem;
3) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć odległość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym głównym wejściu do budynku, wiaty lub budowli do najwyższego punktu dachu w przypadku dachów stromych, do attyki albo gzymsu w przypadku dachów płaskich lub najwyższej krawędzi budowli;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która ogranicza obszar przeznaczony pod realizację zabudowy nadziemnej oraz wiat, przy czym:
a) nie dotyczy ona takich elementów jak schody, podesty, pochylnie, rampy, obiekty związane z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacji;
b) dopuszcza się wysunięcie takich elementów jak gzymsy, zadaszenia, fragmenty dachu, na odległość do 1,0 m poza tę linię;
c) dopuszcza się wysunięcie budynków ochrony i nadzoru na odległość do 1,5 m poza tę linię dla maksymalnie 15,0 m długości budynku;
5) usługach lub zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć usługi, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności określone poniżej:
a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 400 m2, punktowej sprzedaży oraz handlu hurtowego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2;
b) działalności wspierającej: biurowej, socjalnej, gastronomicznej, administracyjnej, zarządzania, ubezpieczeń i finansów;
c) informacji i komunikacji;
d) transportu, przeprowadzek;
e) działalności pocztowej i kurierskiej;
f) zakładów stolarskich, usług tapicerskich i kamieniarskich;
g) rzemiosła oraz usług drobnych;
h) motoryzacji: napraw pojazdów, myjni, stacji paliw, sprzedaży samochodów;
i) z wykluczeniem demontażu pojazdów oraz punktów skupu, składowania i przerobu surowców wtórnych;
6) zabudowie produkcyjnej – należy przez to rozumieć zabudowę związaną z przetwórstwem przemysłowym i z udziałem funkcji usługowych oraz ochroną funkcji usługowej, określaną indywidualnie w obszarze nieruchomości  z uwzględnieniem  przepisów szczególnych w której dopuszcza się:
a) instalacje do przerobu kopalin;
b) przeróbkę drewna i produkcję wyrobów z drewna, wikliny;
c) produkcję wyrobów tapicerskich, kamieniarskich;
7) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci pod kątem do 120;
8) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi nie więcej niż 20%;
9) zieleni ekstensywnej – należy przez to rozumieć stosowaną na dachach zielonych roślinność o wysokiej zdolności do regeneracji i niewielkich wymaganiach pielęgnacyjnych, w szczególności rozchodniki, rojniki, mszaki, zioła i trawy o wysokości warstw zazielenienia nie większej niż 0,3 m.
§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązują ustalenia planu:
1) granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i symbole przeznaczenia terenu;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) strefa techniczna linii elektroenergetycznej  110 kV;
5) wielkości wymiarowe.
2. Obowiązują ustalenia wynikające  z przepisów odrębnych:
1) stanowisko archeologiczne;
2) Główny Zbiornik Wód Podziemnych występujący na całym obszarze planu.
3. Oznaczenia nie wymienione w ust. 1 i 2 mają charakter informacyjny.
§ 4. Ze względu na brak potrzeby poniższych regulacji lub brak występowania obiektu w obszarze planu, nie ustalano:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych), a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
2) krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
3) obiektów dóbr kultury współczesnej;
4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych innych niż określone w §5 pkt. 2, pkt. 3, §12 ust. 1 pkt. 3 lit. a;
5) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
6) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
7) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
8) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;
9) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;
10) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
11) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;
12) granic terenów zamkniętych.
Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. Ustala się ogólne zasady w zakresie zagospodarowania terenów, zgodnie z którymi:
1) nakazuje się:
a) lokalizowanie zabudowy zgodnie z ustalonymi planem liniami zabudowy i warunkami określonymi w §9 oraz przepisach szczególnych;
b) stosowanie ciemnego koloru w odcieniach czerwieni lub brązu w pokryciach dachów budynków i wiat;
2) obowiązuje uwzględnianie bezpieczeństwa ruchu kolejowego z ograniczeniem wpływu prowadzonych działalności na widoczność sygnalizacji świetlnych według przepisów szczególnych;
3) obowiązuje wykluczenie reklam, skierowanych do użytkowników kolei i drogi powiatowej, świetlnych i o zmiennym natężeniu, mogących rozpraszać uwagę tych użytkowników, zgodnie z przepisami szczególnymi;
4) obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych, tablic i urządzeń reklamowych w lokalizacjach dopuszczonych przepisami szczególnymi i nie powodujących ograniczenia swobodnego przepływu powietrza;
5) zakazuje się lokalizowania budowli wyższych niż 18,0 m oraz budynków wyższych niż 15,0 m z wyłączeniem obiektów z zakresu łączności oraz lokalizowanych według punktu 6 lit. a;
6) dopuszcza się:
a) na fragmencie terenu U/P-1 na północ od granicy strefy technicznej linii elektroenergetycznej 110 kV do nieprzekraczalnej linii zabudowy lokalizację budowli i budynków wyższych niż określone w punkcie 5 i nie przekraczających wysokości 49,0 m z zachowaniem przepisów szczególnych;
b) wysokość urządzeń montowanych na dachach łącznie z konstrukcją nie przekraczającą 3,0 m, z wyłączeniem urządzeń telekomunikacyjnych;
c) lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu, takich jak:
- dodatkowe kondygnacje podziemne, w tym parkingi i garaże;
- budynki i wiaty bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną oraz w odległości 1,5 m od niej, jeśli nie jest to sprzeczne z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;
- powierzchnie jezdne, postojowe, piesze i rowerowe;
- parkingi i garaże;
- budynki portierni, ochrony lub dozoru;
- zieleń;
- podjazdy, schody, rampy, tarasy, wiaty, altany, zadaszenia, ogrodzenia, miejsca na odpady komunalne, obiekty małej architektury, pomniki;
- obiekty, sieci, przyłącza i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą techniczną.
Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 6. 1. Ustala się ogólne zasady ochrony środowiska, zgodnie z którymi:
1) zakazuje się lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) dopuszcza się realizacje inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w ramach określonych w planie przeznaczeń oraz funkcji i obiektów im towarzyszących.
2. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem:
1) ustala się nakaz zabezpieczenia terenów przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) obowiązuje instalowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe, tj. separatorów i osadników na terenach, na których realizowane są działalności mogące spowodować niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi;
3) zakazuje się prowadzenia gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej wpływającej negatywnie na wody gruntowe.
3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony środowiska przed odpadami:
1) nakazuje się segregację, gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z zasadami obowiązującymi w gminie, z wyposażeniem działek w miejsca przygotowane do gromadzenia odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się prowadzenie gospodarki odpadami  związanej z planowaną działalnością, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zakazuje się realizacji funkcji określonych w §2 pkt. 5 lit. i oraz w §6 ust.1 pkt. 1.
4. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami:
1) obowiązuje stosowanie w celach grzewczych technologii, urządzeń i paliw gwarantujących zachowanie nieprzekraczalnych wskaźników emisji zanieczyszczeń do atmosfery, określonych w przepisach szczególnych;
2) nakazuje się stosowanie instalacji i procesów technologicznych zgodnie z dostępną techniką, z zastosowaniem hermetyzacji oraz urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza.
5. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości krajobrazowych:
1) nakazuje się przy trasowaniu dróg, w zależności od możliwości wynikającej z szerokości w liniach rozgraniczających drogi, utworzenie pasa zieleni towarzyszącej, pomiędzy jezdnią i linią rozgraniczająca teren drogi, w postaci szpaleru drzew, żywopłotu lub trawnika;
2) ustala się obowiązek wprowadzenia zieleni na terenach niezabudowanych i nieutwardzonych oraz ustalonych planem.
6. Obowiązuje ograniczenie oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń planu do nie powodującego przekroczenia standardów jakości środowiska (w tym z zakresu emisji zanieczyszczeń powietrza, pól elektromagnetycznych i hałasu), określonych przepisami odrębnymi, do terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny.
7. W zakresie ochrony przed hałasem:
1) teren oznaczony symbolem RM kwalifikuje się odpowiednio jako teren zabudowy zagrodowej (w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych) z poziomami hałasu określonymi w przepisach szczególnych, jako podlegający ochronie akustycznej oraz wymagający zabezpieczenia tej zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) nie wyznacza się terenów podlegających ochronie akustycznej innych niż określone w pkt.1, wymagających zabezpieczenia  zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi (ustala się wyłącznie funkcje usługowe nie podlegające ochronie przed hałasem).
8. Obszar objęty planem obejmuje koncesja: „Świebodzin - Wolsztyn” nr 24/95/Ł z dnia 12.10.2016 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ważna do dnia 12.10.2046 r., na obszarze której dopuszcza się prowadzenie badań geofizycznych, wierceń i budowy gazociągów od nowopowstałych odwiertów do ośrodków zbiorczych.
9. Obszar objęty planem leży w obrębie istniejącego i udokumentowanego głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 144 Wielkopolska Dolina Kopalna, na terenie którego obowiązują   zakazy, nakazy i ograniczenia określone w przepisach odrębnych.
Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
1) oznaczone w rysunku planu, stanowisko archeologiczne nr 1 AZP 54-16/32, ślad osadnictwa – późne średniowiecze, osada – okres nowożytny, w obrębie którego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) w razie ujawnienia przy pracach ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, obowiązują przepisy szczególne.
Rozdział 5.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 8. 1. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) każda powstająca w wyniku podziału działka stanowi odrębną nieruchomość, którą należy wydzielać zgodnie z przeznaczeniem ustalonym planem oraz przepisami odrębnymi;
2) wszystkim powstałym w wyniku podziału samodzielnym działkom budowlanym należy zapewnić dostęp do infrastruktury technicznej i do dróg publicznych;
3) dopuszczenie dzielenia działek w celu regulacji granic pomiędzy nieruchomościami w ramach terenów o tym samym przeznaczeniu.
2. Ustala się minimalne powierzchnie i szerokości frontów nowo wydzielanych działek:
1) powierzchnia działki 30,0 m2;
2) szerokość frontu działki 5,0 m;
3) dla wskazanych w ustaleniach szczegółowych dla terenów powierzchni działek, dopuszcza się tolerancję 20,0 m2.
3. Nie określa się parametru dotyczącego maksymalnej szerokości frontu działek.
4. Ustala się kąt położenia granic działek:
1) przyległych do granicy terenu drogi powiatowej (położonej poza zachodnią granicą planu) i tą granicą  zawarty w przedziale od 900 do 1150;
2) przyległych do granicy terenu KDW-2 (drogi wewnętrznej) i tą granicą, zawarty w przedziale od 1000 do 1150;
3) przyległych do granicy terenu KDW-1 (drogi wewnętrznej) i tą granicą zawarty w przedziale:
a) od 1000 do 1150  we fragmencie wschodnim drogi;
b) od 850 do 950 we fragmentach północnym i południowym drogi.
Rozdział 6.
Szczególne  warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§ 9. 1. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oznaczonego w rysunku planu jako strefa techniczna napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV, o wymiarze 25,0 m tj. po 12,5 m z każdej strony, licząc od osi linii, takie jak:
1) zakaz lokalizacji:
a) obiektów kubaturowych niezwiązanych z obsługą sieci;
b) urządzeń reklamowych i obiektów małej architektury wymagających fundamentowania;
c) trwałych nasadzeń (drzew);
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) komunikacji (dróg i dojazdów, miejsc postojowych) i infrastruktury technicznej;
b) zieleni niskiej i upraw szkółkarskich;
3) zapewnienie służbom technicznym dostępu do słupów linii, zgodnie z przepisami szczególnymi.
2. Zagospodarowanie terenu i wykonywanie robót ziemnych w pasie 20,0 m od granicy wschodniej podlegają przepisom szczególnym związanym z ochroną terenów kolei (położonej poza granicami planu).
Rozdział 7.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 10. Do czasu realizacji przeznaczenia ustalonego w planie, na obszarze objętym planem dopuszcza się:
1) urządzenia zaplecza budów w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy;
2) parterowe tymczasowe obiekty w ramach organizacji imprez;
3) lokalizację obiektów i urządzeń  infrastruktury technicznej.
Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy  systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 11. 1. Sieci uzbrojenia terenu obowiązują jako podziemne, z wyjątkiem tych elementów, które ze względów technicznych i zgodnie z przepisami odrębnymi wymagają sytuowania nadziemnego.
2. Prowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dopuszcza się w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych, z uwzględnieniem umieszczenia w przekroju poprzecznym dróg wszystkich projektowanych docelowo sieci, a w przypadku braku takiej możliwości, dopuszcza się lokalizację  na terenach innych niż drogi.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) obowiązuje zasilanie z sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia wody zlokalizowanego poza obszarem planu;
2) dopuszcza się, w przypadku braku sieci dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zaopatrzenie z własnych studni, dla których obowiązują warunki określone przepisami szczególnymi odpowiednie dla poboru wody;
3) obowiązuje przyłączenie obiektów budowlanych do sieci po jej wybudowaniu;
4) obowiązuje zapewnienie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz dojazdów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami szczególnymi.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków:
1) obowiązuje odprowadzenie ścieków do gminnego systemu kanalizacyjnego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną poza obszarem planu, po spełnieniu parametrów określonych przepisami szczególnymi;
2) dopuszcza się, do czasu budowy systemu kanalizacyjnego, gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (które zgodnie z przepisami szczególnymi, do czasu obowiązkowej ich likwidacji po wybudowaniu systemu kanalizacji, wymagają ewidencjonowania, kontroli stanu technicznego i eksploatacji), wywożenie do oczyszczalni ścieków z obowiązkiem przyłączenia obiektów budowlanych do sieci kanalizacyjnej, po jej wybudowaniu;
3) obowiązuje podczyszczenie ścieków przemysłowych w miejscu ich wytwarzania przed ich wprowadzeniem do systemu kanalizacji;
4) obowiązuje zakaz budowy przydomowych oczyszczalni (z uwagi na istniejący i udokumentowany główny zbiornik wód podziemnych GZWP 144 Wielkopolska Dolina Kopalna);
5) obowiązuje wyposażenie ewentualnej przepompowni ścieków sanitarnych i studni rozprężnych w instalacje i urządzenia eliminujące uciążliwości odorowe zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. W zakresie wód opadowych i roztopowych:
1) obowiązuje odprowadzenie wód z terenów utwardzonych w tym z dróg wewnętrznych, placów manewrowych i parkingów utwardzonych po ich podczyszczeniu ze związków ropopochodnych lub innych substancji toksycznych na działce inwestora, według przepisów szczególnych:
a) do sieci kanalizacyjnej (docelowo);
b) do gruntu lub wód powierzchniowych;
2) ustala się odprowadzenie wód z połaci dachowych do gruntu;
3) dopuszcza się:
a) zagospodarowanie wód na terenie własnym inwestora według przepisów szczególnych i ustaleń planu;
b) odprowadzenie wód do kanalizacji ogólnospławnej;
c) budowę podziemnych zbiorników przetrzymujących oraz zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na regulację zrzutu  wody do kanalizacji;
4) obowiązuje kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie nieruchomości przed spływem wód opadowych.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zaopatrzenie z planowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej liniami doziemnymi 0,4 kV i 15 kV;
2) dopuszcza się zasilanie z systemów  fotowoltaicznych o mocy mniejszej niż 100 kW;
3) ustala się warunki dla linii elektroenergetycznej 110 kV zgodnie z §9 ust.1.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło obowiązuje:
1) zaopatrzenie w oparciu o indywidualne instalacje (w tym urządzenia do spalania) i zasilanie energią elektryczną, gazem i paliwami, zapewniającymi wysoką sprawność energetyczną, z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych poziomów określonych w przepisach szczególnych;
2) przy stosowaniu urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, ograniczenie mocy do mniejszej niż 100 kW  i zakazu określonego w pkt  3;
3) zakaz wykonywania wkopów i odwiertów w celu wykorzystania ciepła ziemi.
8. W zakresie zaopatrzenia w gaz - zaopatrzenie z indywidualnych zbiorników zlokalizowanych na działce budowlanej, w przypadku realizacji sieci gazowej zaopatrzenie w gaz z tej sieci.
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązuje usuwanie odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów związanych z prowadzoną działalnością, zgodnie z przepisami odrębnymi.
10. W zakresie komunikacji ustala się:
1) powiązanie z układem zewnętrznym tj. z drogą powiatową (zlokalizowaną poza planem przy granicy zachodniej) przez planowane drogi wewnętrzne KDW-1 i KDW-2;
2) obsługę terenów z dróg KDW-1 i KDW-2 z zastrzeżeniem punktu 3;
3) dopuszczenie obsługi terenu RM z drogi powiatowej (zlokalizowanej poza planem);
4) parkowanie pojazdów z programem uzależnionym od sposobu użytkowania i uwzględniającym co najmniej:
a) 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych, ale nie mniej niż 3 miejsca postojowe dla zabudowy magazynowej i handlu hurtowego;
b) 1 miejsce na każde 100 m2 powierzchni użytkowej zabudowy usługowej innej, niż powyżej określona, lecz nie mniej niż 2 miejsca;
c) 1 miejsce na każde 100 m2 powierzchni zabudowy produkcyjnej lecz nie mniej niż 5 miejsc;
d) dwa miejsca dla każdego budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej;
e) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, wg minimalnych wskaźników, określonych  w przepisach odrębnych.
11. W zakresie telekomunikacji dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami szczególnymi i w lokalizacjach dopuszczonych niniejszym planem, sieci telekomunikacyjnych  w tym światłowodowych.
Rozdział 9.
Szczegółowe ustalenia oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów
§ 12. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami U/P-1, U/P-2,  dla których ustala się:
1) przeznaczenie  pod zabudowę usługowo-produkcyjną;
2) zakaz zabudowy mieszkaniowej.
2. Dopuszcza się realizowanie w ramach jednej nieruchomości  wybranych przeznaczeń podstawowych w dowolnych proporcjach.
3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
1) dla terenu U/P-1:
a) w odległości 10,0 m od granicy wschodniej terenu drogi KDW-1;
b) w odległości 6,0 m od granicy północnej terenu drogi KDW-1;
c) w odległości 4,0 m od granicy południowej terenu drogi KDW-1;
2) dla terenu U/P-2:
a) w odległości 12,0 m od granicy zachodniej (terenu drogi powiatowej poza obszarem planu);
b) w odległości od 4,0 m od granicy  terenu drogi KDW-1;
c) w odległości 10,0 m od granicy terenu drogi KDW-2.
4. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 50%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny 0,03;
b) maksymalny 1,0;
4) wysokość zabudowy według § 5 pkt. 5 i pkt. 6;
5) układ najdłuższego odcinka (kalenicy) dachu do osi wschód - zachód pod kątem od 320 do 520 lub 1220 do 1420;
6) w zakresie geometrii dachów:
a) dachy płaskie;
b) dachy spadziste - o kącie nachylenia głównych połaci do 450;
c) dachy faliste;
d) dachy łukowe;
e) dachy szedowe.
5. Obsługa komunikacyjna:
1) obowiązuje z dróg wewnętrznych KDW-1 i KDW-2 z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) dopuszcza się obsługę terenu U/P-2 z drogi powiatowej.
6.  Minimalna powierzchnia i szerokość frontu nowo wydzielanych  działek 1200 m2 i 20,0 m z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Ustalenia w zakresie szerokości frontu nie obowiązują w odniesieniu do działek wydzielanych pod zabudowę w drugiej linii zabudowy w stosunku do drogi.
§ 13. 1.  Wyznacza się teren  o symbolu RM, dla którego ustala się przeznaczenie pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
2. Ustala się nieprzekraczalne linii zabudowy:
1) od granicy terenu drogi wewnętrznej KDW-1 w odległości 6,0 m i według pkt. 3;
2) od granicy zachodniej (terenu drogi powiatowej poza planem) w odległości 12,0 m i według pkt. 3;
3) przy granicy drogi KDW-1  w połączeniu z drogą powiatową (poza granicami planu) zgodnie z rysunkiem wyłącza się z zabudowy teren  w kształcie trójkąta  o bokach  20,0 m,  55,0 m  i 58,0 m.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu - zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych ustalonych jako niestanowiące przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 20%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny 0,03;
b) maksymalny 0,4;
4) szerokość elewacji frontowych budynków mieszkalnych od 9,0 m do 21,0 m;
5) wysokość zabudowy według § 5 pkt. 5 i pkt. 6;
6) dachy dwuspadowe lub inne wielospadowe, a dla zabudowy innej niż mieszkalna  w tym wiat dopuszcza się również dachy jednospadowe i stożkowe;
7) kąt nachylenia połaci:
a) w budynkach mieszkalnych od 250 do 450;
b) w zabudowie nie wymienionej powyżej od 50 do 450;
8) położenie najdłuższego odcinka kalenicy dachu budynku i wiaty  prostopadłe lub równoległe do granicy z KDW-1.
4. Obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej (poza granicami planu) i z drogi KDW-1.
5. Zasady podziału na działki zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie.
§ 14. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZP, dla którego ustala się przeznaczenie  pod zieleń.
2. Ustala się:
1) szerokość terenu w liniach rozgraniczenia 9,0 m;
2) zakaz lokalizacji budynków;
3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 80% powierzchni terenu.
3. Dopuszcza się:
1) uprawy szkółkarskie;
2) uprawy roślin energetycznych;
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
§ 15. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem E, dla którego ustala się przeznaczenie pod stację elektroenergetyczną kontenerową lub słupową.
2. Ustala się parametry:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 25% powierzchni działki;
2) wysokość kontenerowej stacji do  5,0 m;
3) dach kontenerowej stacji dwuspadowy lub płaski;
4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 15%;
5) minimalna powierzchnia i szerokość frontu nowo wydzielanej  działki 30,0 m2 i 5,0 m.
3. Ustala się dojazd bezpośredni z drogi powiatowej (położonej poza obszarem planu) lub z drogi wewnętrznej KDW-1.
§ 16. 1. Wyznacza się tereny KDW-1, KDW-2  o przeznaczeniu podstawowym – drogi wewnętrzne.
2. Ustala się:
1) minimalną szerokość dróg w liniach rozgraniczających 10,0 m;
2) nawierzchnie jak drogi twardej w myśl przepisów odrębnych;
3) drogi jednojezdniowe, dwukierunkowe;
4) zakaz realizacji zabudowy na terenach dróg, z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów służących obsłudze komunikacji.
3. Dopuszcza się:
1) sytuowanie sieciowych systemów infrastruktury technicznej, oświetlenia;
2) dostosowanie geometrii jezdni  KDW-1 do przylegającej od zachodu do drogi powiatowej (poza obszarem planu);
3) lokalizację chodników jednostronnych.
Rozdział 10.
Przepisy końcowe.
§ 17. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę w wysokości 10 % wzrostu wartości nieruchomości.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2018-04-04 10:29:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-04 10:30:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 13:57:22
Artykuł był wyświetlony: 199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu