ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLIII/341/2018

Szczegóły informacji

XLIII/341/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIII

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-07-05

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-05

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lutol Suchy.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXXIII/ 249 /2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w obrębie Lutol Suchy, uchwala się, co następuje:

Treść:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem postwierdzeniu, iż nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel uchwalonego uchwałą Nr XIV/126/00 zdnia 25 lutego 2000 r. (zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Trzcielu: Nr XXX/241/2009 zdnia 27 sierpnia 2009 r., NrIV/25/2015 zdnia 29 stycznia 2015 r. i Nr VIII/45/2015 zdnia 29 maja 2015 r.).
2. Plan obejmuje teren w obrębie Lutol Suchy w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
3. Teren graniczy:
1) od zachodu z drogą gminną;
2) od północy z terenami rolniczymi;
3) od południa z terenem usługowym i terenem rolniczym;
4) od wschodu z terenami rolniczymi i lasem gospodarczym.
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są załączniki:
1) rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcia w sprawie wniesionych uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.
§ 2. Ilekroć jest mowa o:
1) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
2) terenie - należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o określonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania oznaczony odpowiednim symbolem;
3) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć odległość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym głównym wejściu do budynku, wiaty, budowli do najwyższego punktu dachu w przypadku dachów stromych, lub do attyki albo gzymsu w przypadku dachów płaskich lub najwyższej krawędzi budowli;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony pod realizację zabudowy nadziemnej i wiat, przy czym:
a) nie dotyczy ona elementów takich jak: schody, podesty, tarasy, pochylnie, obiekty związane z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacji,
b) elementy takie jak: wiatrołapy, zadaszenia, fragmenty dachu, balkony, wykusze, ryzality, gzymsy, dekoracje mogą wystawać poza tę linię nie więcej niż 1,0 m;
5) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie  nachylenia połaci do 120;
6) usługach lub zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć usługi, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności, określone poniżej:
a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 400 m2, punktowej sprzedaży oraz handlu hurtowego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2;
b) rzemiosła oraz usług drobnych;
c) działalności wspierającej: biurowej, socjalnej, gastronomicznej, administracyjnej, zarządzania, ubezpieczeń i finansów, nadzoru i ochrony;
d) informacji i komunikacji;
e) działalności kurierskiej, transportu i przeprowadzek;
f) motoryzacji: napraw pojazdów, myjni, stacji paliw, sprzedaży samochodów;
g) związane ze świadczeniami usług hotelarskich (np. hotel, zajazd, motel) z zastosowaniem środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomów ustalonych w przepisach szczególnych bądź zwiększających odporność budynków na te zagrożenia i uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, określonych w przepisach odrębnych;
h) z wykluczeniem demontażu pojazdów oraz punktów skupu, składowania i przerobu surowców wtórnych;
7) zabudowie przemysłowej (produkcyjnej) – należy przez to rozumieć zabudowę związaną z obróbką i przeróbką stali z wykorzystaniem procesów ślusarskiej obróbki mechanicznej i powierzchniowej jak np. cięcie, wiercenie, tłoczenie, spawanie, nakładanie powłok a także tłoczeniem i obróbką  tworzyw sztucznych;
8) zieleni ekstensywnej – należy przez to rozumieć stosowaną na dachach zielonych roślinność o wysokiej zdolności do regeneracji i niewielkich wymaganiach pielęgnacyjnych, w szczególności rozchodniki, rojniki, mszaki, zioła i trawy o wysokości warstw zazielenienia nie większej niż 0,3 m.
§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązują ustalenia planu:
1) granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole przeznaczenia terenu;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) wielkości wymiarowe.
2. Obowiązują ustalenia wynikające z przepisów odrębnych:
1) teren objęty zakazem lokalizacji ujęcia wody (przy granicy południowej planu);
2) teren objęty zakazem lokalizacji zabudowy (przy granicy z lasem poza obszarem planu).
3. Oznaczenia nie wymienione w ust. 1 i 2 mają charakter informacyjny.
§ 4. Ze względu na brak potrzeby poniższych regulacji lub brak występowania obiektu wobszarze planu, nie ustalano:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oprócz warunków dotyczących koncesji zawartych w §6 ust. 8;
2) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
3) krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oprócz  zasady określonej w Rozdziale 3 §6 ust. 2 związanej z natrafieniem na przedmiot o charakterze zabytku w trakcie prowadzenia robót  ziemnych;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
7) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
8) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
9) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;
10) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;
11) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
12) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;
13) granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych.
Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. Ustala się ogólne zasady w zakresie zagospodarowania terenów, zgodnie z którymi:
1) nakazuje się:
a) umieszczanie zabudowy w tym wiat zgodnie z liniami zabudowy, z ograniczeniami Rozdziału 5 i przepisami szczególnymi;
b) zastosowanie ciemnego koloru w pokryciach dachów budynków i wiat, w odcieniach czerwieni, brązu i grafitu;
2) ustala się:
a) wysokość budynków i wiat do 20,0 m;
b) wysokość budowli do 49,0 m;
3) dopuszcza się:
a) na dachach obiektów, z zachowaniem warunków pkt. 2, montowanie urządzeń o wysokości łącznie z konstrukcją nie przekraczającej 3,0 m;
b) lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu, takich jak:
- dodatkowe kondygnacje podziemne, w tym parkingi i garaże;
- powierzchnie jezdne, postojowe, piesze i rowerowe;
- parkingi i garaże;
- budynki: portierni, ochrony, dozoru, socjalne i biurowe, zaplecza dla obiektów  przemysłowych i z dopuszczalną funkcją usługową  jeśli nie jest to sprzeczne z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;
- panele słoneczne i kolektory, w tym naziemne, w zakresach ustalonych planem (§10 ust. 6 pkt. 2);
- zieleń;
- podjazdy, schody, rampy, tarasy, wiaty, altany, zadaszenia, ogrodzenia, miejsca na odpady, obiekty małej architektury;
- obiekty, sieci, przyłącza i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą techniczną;
4) w przypadku łącznego zagospodarowania sąsiadujących działek budowlanych stanowiących jedną nieruchomość gruntową dopuszcza się lokalizację zabudowy i wiat na wspólnej granicy tych działek.
Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego oraz  dziedzictwa kulturowego i zabytków
§ 6. 1. Ustala się ogólne zasady ochrony środowiska, zgodnie z którymi:
1) zakazuje się lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) dopuszcza się lokalizacje inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w ramach określonego w planie przeznaczenia oraz funkcji i obiektów im towarzyszących;
3) zakazuje się lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w przepisach odrębnych;
4) nakazuje się zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni nieutwardzonych i niezabudowanych;
5) w zakresie pokrycia dachów dopuszcza się zieleń ekstensywną.
2. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem:
1) ustala się nakaz zabezpieczenia terenów przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) obowiązuje instalowanie urządzeń (separatorów i osadników) oczyszczających wody opadowe i roztopowe z terenów, na których realizowane są działalności mogące spowodować niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi;
3) zakazuje się prowadzenia gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej wpływającej negatywnie na wody gruntowe.
4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony środowiska przed odpadami:
1) nakazuje się segregację, gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z zasadami obowiązującymi w gminie, z wyposażeniem działek w miejsca przygotowane do gromadzenia odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) obowiązuje prowadzenie gospodarki odpadami związanej z istniejącą i planowaną działalnością, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. W zakresie ochrony przed hałasem - na terenie P/U w obiektach świadczących usługi hotelarskie określone §2 pkt. 6 lit. g podlegające ochronie akustycznej, obowiązują przepisy odrębne.
6. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami - obowiązuje stosowanie w celach grzewczych technologii, urządzeń i paliw gwarantujących zachowanie nieprzekraczalnych wskaźników emisji zanieczyszczeń do atmosfery, określonych w przepisach szczególnych.
7. Obowiązuje ograniczenie oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń planu do nie powodującego przekroczenia standardów jakości środowiska (w tym z zakresu emisji zanieczyszczeń powietrza, pól elektromagnetycznych, hałasu), określonych przepisami odrębnymi, poza teren do którego inwestor posiada tytuł prawny.
8. Obszar planu obejmuje koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: „Świebodzin - Wolsztyn” nr 24/95/Ł z dnia 12.10.2016 r. ważna do dnia 12.10.2046 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż, na terenie której dopuszcza się prowadzenie badań  geofizycznych i wierceń oraz budowę gazociągów od nowopowstałych odwiertów do ośrodków zbiorczych.
Rozdział 4.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 7. 1. Obowiązują  następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) każda powstająca w wyniku podziału działka stanowi odrębną nieruchomość, którą należy wydzielać zgodnie z przeznaczeniem ustalonym planem oraz przepisami odrębnymi;
2) dla wszystkich powstałych w wyniku podziału samodzielnych działek budowlanych należy zapewnić dostęp do infrastruktury technicznej i do drogi.
2. Ustala się minimalne powierzchnie i szerokości frontów wydzielanych działek 30,0m2 i 5,0 m.
3. Nie określa się parametru dotyczącego maksymalnej szerokości frontu działek.
4. W granicach planu nie występują obszary wymagające przeprowadzania scaleń i podziałów nieruchomości.
5. Ustala się kąt położenia granic działek:
1) terenu P do granicy zachodniej (pasa drogi gminnej poza granicami planu) na 900 ± 50;
2) terenów P/U oraz  E do granicy drogi KDW na 900 ± 50.
6. Minimalne  powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych określają szczegółowe  ustalenia dla terenów.
Rozdział 5.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§ 8. 1. Obowiązuje na oznaczonym fragmencie terenu P/U zakaz lokalizacji ujęć wody zgodnie zprzepisami szczególnymi.
2. Obowiązuje na znaczonych fragmentach terenów P i P/U,  przy wschodniej granicy (z lasem gospodarczym położonym poza granicami planu), o szerokości 4,0 m zakaz lokalizacji zabudowy według przepisów szczególnych.
Rozdział 6.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 9. Do czasu realizacji przeznaczenia ustalonego w planie dopuszcza się:
1) urządzenia zaplecza budów w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy;
2) uprawy szkółkarskie.
Rozdział 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 10. 1. Sieci uzbrojenia terenu obowiązują jako podziemne, z wyjątkiem tych elementów, które ze względów technicznych i zgodnie z przepisami odrębnymi wymagają sytuowania nadziemnego.
2. Obowiązuje zachowanie stref technicznych od elementów uzbrojenia, budowli i elementów zagospodarowania zgodnie z przepisami szczególnymi i ustaleniami planu.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) obowiązuje zasilanie z sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia wody zlokalizowanego poza obszarem planu;
2) dopuszcza się, w przypadku braku sieci dostarczającej wodę (w tym przeznaczoną do spożycia przez ludzi), zaopatrzenie z własnych studni, dla których obowiązują warunki określone przepisami szczególnymi odpowiednie dla poboru wody i ustaleniami planu;
3) obowiązuje zapewnienie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru i dojazdów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami szczególnymi.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków:
1) obowiązuje odprowadzenie ścieków do gminnego systemu kanalizacyjnego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną poza obszarem planu, po spełnieniu parametrów określonych przepisami szczególnymi;
2) dopuszcza się, do czasu budowy systemu kanalizacyjnego, gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych;
3) obowiązuje podczyszczanie ścieków przemysłowych w miejscu ich wytwarzania przed ich wprowadzeniem do systemu kanalizacyjnego według przepisów szczególnych.
5. W zakresie wód opadowych i roztopowych:
1) obowiązuje kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie nieruchomości przed spływem wód opadowych;
2) obowiązuje odprowadzenie wód z placów manewrowych, parkingów i innych powierzchni utwardzonych, po podczyszczeniu ze związków ropopochodnych lub innych substancji toksycznych na działce inwestora, do sieci kanalizacyjnej, gruntu lub wód powierzchniowych;
3) dopuszcza się:
a) odprowadzenie wód z połaci dachowych do gruntu;
b) zagospodarowanie wód na terenie własnym inwestora;
c) budowę podziemnych zbiorników przetrzymujących  oraz zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na regulację  zrzutu wody do kanalizacji.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) obowiązuje zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej:
a) ze stacji transformatorowych: planowanej w granicach planu (15/0,4kV) i istniejącej poza granicami planu;
b) z sieci i urządzeń o dopuszczonym dowolnym usytuowaniu na terenie planu lecz nie ograniczającym możliwości zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem;
2) dopuszcza się instalowanie systemów fotowoltaicznych o mocy mniejszej niż 100 kW.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) obowiązuje zaopatrzenie w oparciu o indywidualne instalacje z zasilaniem energią elektryczną, gazem i innymi paliwami, zapewniające wysoką sprawność energetyczną, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych poziomów określonych w przepisach szczególnych;
2) dopuszcza się wykorzystanie energii cieplnej powstałej w źródłach zlokalizowanych w obszarze planu: w procesach technologicznych oraz słonecznych systemach grzewczych o mocy mniejszej niż 100 kW;
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązuje usuwanie odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów związanych z prowadzoną działalnością, zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. W zakresie zaopatrzenia w gaz - zaopatrzenie z indywidualnych zbiorników zlokalizowanych na działce budowlanej, w przypadku realizacji sieci gazowej zaopatrzenie w gaz z tej sieci.
10. W zakresie komunikacji  obowiązują:
1) powiązania, przez drogę wewnętrzną KDW i drogę gminną (poza granicą zachodnią planu) z układem zewnętrznym tj. z drogą krajową;
2) parkowanie pojazdów z programem uzależnionym od sposobu użytkowania i uwzględniającym co najmniej:
a) 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych, ale nie mniej niż 3 miejsca postojowe dla zabudowy magazynowej i handlu hurtowego;
b) 1 miejsce na każde 100 m2 powierzchni użytkowej zabudowy usługowej innej, niż powyżej określona, lecz nie mniej niż 2 miejsca;
c) 1 miejsce na każde 100 m2 powierzchni zabudowy produkcyjnej lecz nie mniej niż 5 miejsc;
d) 1 miejsce dla każde dwa pokoje noclegowe w obiektach świadczących usługi hotelarskie;
3) zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, wg minimalnych wskaźników, określonych  w przepisach odrębnych.
11. W zakresie telekomunikacji dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami szczególnymi, ustaleniami planu i obsługę z sieci teletechnicznych.
Rozdział 8.
Przeznaczenie terenów oraz szczegółowe ustalenia oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
§ 11. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem P o przeznaczeniu:
1) podstawowym  obiekty  przemysłowe (produkcyjne), składy, magazyny i bazy;
2) uzupełniającym infrastruktura techniczna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) zakazuje się na otwartej przestrzeni lokalizowania materiałów na wysokość powyżej 6,0 m oraz lokalizowania materiałów pylących;
2) zakazuje się lokalizacji funkcji mieszkalnych;
3) obowiązują ustalone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach:
a) 4,0 m od drogi KDW;
b) 6,0 m od granicy zachodniej z drogą gminną (poza granicą planu).
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 60%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 15%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny 0,1;
b) maksymalny 1,5;
4) wymiar frontu budynku określany indywidualnie;
5) układ najdłuższego odcinka kalenicy dachu do granicy zachodniej prostopadły lub równoległy;
6) w zakresie geometrii dachów:
a) dachy płaskie;
b) dachy spadziste - o kącie nachylenia głównych połaci do 450;
c) jedno lub wielospadowe;
d) łukowe;
e) strukturalne;
7) minimalna powierzchnia i szerokość frontu nowo wydzielanych działek 3000 m2 i 60,0 m.
4. Obsługa komunikacyjna obowiązuje z drogi  KDW oraz gminnej (poza granicą planu).
§ 12. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  P/U  o przeznaczeniu:
1) podstawowym obiekty  przemysłowe (produkcyjne), składy, magazyny oraz  usługowe;
2) uzupełniającym infrastruktura techniczna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) zakazuje się lokalizowania na otwartej przestrzeni materiałów na wysokość powyżej 2,0 m oraz składowania materiałów pylących;
2) w ramach jednej nieruchomości dopuszcza się realizowanie wybranych przeznaczeń podstawowych w dowolnych proporcjach z zastosowaniem środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomów ustalonych w przepisach szczególnych bądź zwiększających odporność budynków usługowych na te zagrożenia i uciążliwości wg przepisów odrębnych.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 60%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 18%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny 0,1;
b) maksymalny 1,5;
4) wymiar frontu budynku określany indywidualnie;
5) układ najdłuższego odcinka kalenicy dachu do granicy zachodniej prostopadły lub równoległy;
6) w zakresie geometrii dachów:
a) dachy płaskie;
b) dachy spadziste - o kącie nachylenia głównych połaci do 450;
c) jedno lub wielospadowe;
7) minimalna powierzchnia i szerokość frontu nowo wydzielanych działek 1500 mi 40,0 m.
4. Obsługa komunikacyjna obowiązuje z drogi KDW.
§ 13. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem E o  przeznaczeniu:
1) podstawowym stacja elektroenergetyczna (kontenerowa lub słupowa);
2) uzupełniającym zieleń.
2. Ustala się parametry:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 65%;
2) wysokość stacji  kontenerowej do 5,0 m;
3) dach stacji kontenerowej dwuspadowy lub płaski;
4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 10%;
5) minimalna powierzchnia i szerokość frontu nowo wydzielanej działki 30 m2 i 5,0 m.
3. Obsługa komunikacyjna obowiązuje z drogi gminnej (poza granicą planu).
§ 14. 1. Wyznacza się teren KDW oprzeznaczeniu:
1) podstawowym droga wewnętrzna;
2) uzupełniającym infrastruktura techniczna.
2. Ustala się:
1) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m;
2) nawierzchnię jak drogi twardej w myśl przepisów odrębnych;
3) drogę jednojezdniową, dwukierunkową;
4) zakaz realizacji zabudowy, z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów służących obsłudze komunikacji.
3. Dopuszcza się:
1) sieciowe systemy infrastruktury technicznej, oświetlenie oraz zieleń wg przepisów szczególnych;
2) drogę w formie  ciągu pieszo - jezdnego;
3) miejsca postojowe.
Rozdział 9.
Przepisy końcowe.
§ 15. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę w wysokości 10 % wzrostu wartości nieruchomości.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2018-07-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2018-07-06 10:27:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-06 10:29:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-06 10:47:47
Artykuł był wyświetlony: 105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu