ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLIII/332/2018

Szczegóły informacji

XLIII/332/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIII

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-07-05

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-05

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i ust. 2 pkt 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu, w tym:
 1. dochody bieżące zmniejsza się o 24.000,00 zł,
 2. dochody majątkowe zwiększa się o 24.000,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 440.000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zmniejsza się o 24.000,00 zł,
 2. wydatki bieżące zwiększa się o 3.000,00 zł,
 3. wydatki majątkowe zmniejsza się o 363.000,00 zł,
 4. wydatki majątkowe zwiększa się o 824.000,00 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2018 rok po zmianach określa się w wysokości 5.097.485,00 zł        i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 4. W Uchwale nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 4. ust.1 Otrzymuje brzmienie:
§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.849.877,00 zł    z następujących tytułów:
 1. przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.450.000,00 zł,
 2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie    350.000,00 zł,
 3. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 190.889,00 zł,
 4. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 783.431,00 zł,
 5. przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 75.557,00 zł.”
 1. § 6. Otrzymuje brzmienie:
 „§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emitowanych papierów wartościowych:
 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
 2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.897.485,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 190.889,00 zł,
 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.093.404,00 zł.”
 1. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. § 7 ust.1. Otrzymuje brzmienie:
§ 7.1. Określa się kwotę 3.000.000,00 zł do wysokości, której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”
 1. W § 13 pkt 1. Otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,”
§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości        29.459.190,84 zł, w tym:
 1. dochody bieżące - 26.032.702,84 zł,
 2. dochody majątkowe - 3.426.488,00 zł.
§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości        34.556.675,84 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące - 25.304.082,84 zł,
 2. wydatki majątkowe - 9.252.593,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2018-07-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2018-07-06 10:46:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-11 15:47:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-11 15:47:43
Artykuł był wyświetlony: 216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu