ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/28/2019Drukuj informacjęAkt prawny: III/28/2019

Szczegóły informacji

III/28/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2019-01-30

Tytuł aktu:

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500), oraz art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
 

Treść:

§ 1. 1. Gmina Trzciel wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
4) promocję sportu i aktywnego stylu życia;
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Trzciel.
§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w §1 ust. 1, udzielane będzie w formie:
1) dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej;
2) stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Trzcielu.
§ 3. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzciel niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej uchwały.
2. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) sfinansowanie stypendiów sportowych klubów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
3. Dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:
1) realizuje cel publiczny wskazany w §1 ust. 2 niniejszej uchwały;
2) angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miejskim przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Gminy Trzciel;
3) promuje wizerunek Gminy Trzciel jako gminy stwarzającej warunki dla rozwoju sportu;
4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.
4. Kwota dofinansowania ze strony Gminy Trzciel nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.
5. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie niniejszej uchwały oraz indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.
§ 4. 1. Burmistrz Trzciela ogłasza otwarty konkurs ofert, wskazując:
1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania;
2) termin i warunki realizacji zadania;
3) termin składania ofert;
4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Trzciel oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
3. Oferty na realizację zadania składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
4. W postępowaniu konkursowym mają zastosowanie odpowiednie wzory dokumentów, tj.: oferty realizacji zadania, umowy, sprawozdania stanowiące odpowiednio załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Trzciela w składzie co najmniej 3-osobowym.
§ 6. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:
1) znaczenie zadania dla Gminy Trzciel;
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w §1 ust. 2 niniejszej uchwały;
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności jakości realizacji zadania i terminowości rozliczania dotacji.
§ 7. 1. Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi Trzciela swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.
2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz Trzciela.
§ 8. Oferta winna być rozpatrzona w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.
§ 9. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Trzciel oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
§ 10. Oferenci, przyjmując dotacje, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej zgodnie z dyspozycją art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
§ 11. 1. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel udzielenia dotacji);
3) wysokość dotacji;
4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;
5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;
6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;
7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;
8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;
9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.
§ 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
§ 13. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych w umowie.
§ 14. 1. Podmiot, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
1) informację o przebiegu realizacji zadania, osiągniętych celach i rezultatach;
2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty;
3) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania;
4) zestawienie dokumentów, faktur, rachunków potwierdzających wydatkowanie środków.
§ 15. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.
§ 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.
§ 17. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy oraz odpowiedź organizacji (klubu) na doręczone wystąpienie pokontrolne, złożona w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia – za potwierdzeniem odbioru.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 19. Traci moc Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-01 11:21:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-01 11:25:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01 14:49:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony