ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVI/277/2017

Szczegóły informacji

XXXVI/277/2017

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Uchylony

Sesja: XXXVI

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2017-12-28

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-28

Tytuł aktu:

w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich

Na podstawie:

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) Rada  Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. W związku z wykonywaniem czynności sołtysa i członka rady sołeckiej ustala się dietę w wysokości :
  1. 50 zł za udział w sesji Rady Miejskiej i pracach komisji na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej lub właściwej komisji i naradzie sołtysów na zaproszenie Burmistrza Trzciela,
  2. 60 zł za przyjazd w celu rozliczenia kwitariusza podatkowego - czterokrotnie w ciągu roku.
§ 2. W związku z wykonywaniem czynności związanych z pełnieniem funkcji sołtysa przysługuje miesięczna dieta w wysokości 250 zł.
§ 3. 1. Podstawą do wypłaty diety i zwrotu kosztów podróży służbowych jest:
  1. podpisana przez sołtysa, członka rady sołeckiej lista obecności z posiedzenia Rady Miejskiej lub komisji Rady, potwierdzająca udział w sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniu Komisji,
  2. podpisana przez sołtysa lista obecności, potwierdzająca pobyt w Urzędzie Miejskim w celu rozliczenia kwitariusza podatkowego. 
2. Dieta oraz zwrot kosztów podróży za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
3. Zwrot kosztów podróży przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
§ 4. W przypadku zbiegu prawa do diety z tytułu sprawowania funkcji radnego, nie przysługuje dieta określona w § 1 pkt. 1  oraz zwrot kosztów dojazdu.
§ 5. 1. Prawo do miesięcznej dieta przysługuje sołtysowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym został wybrany do pełnienia tej funkcji, chyba że wybrany został w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego.
2. Prawo do miesięcznej diety wygasa z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym uprawniony przestał być sołtysem, chyba że nastąpiło to w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego.
§ 6. Uchyla się  Uchwałę nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia  31 marca 2011 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu