ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVIII/294/2018Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/294/2018

Szczegóły informacji

XXXVIII/294/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Uchylony

Sesja: XXXVIII

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-03-08

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-08

Tytuł aktu:

w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich

Na podstawie:

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. 2017r. poz. 2232 oraz zm. 2018 r. poz. 130) Rada  Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. W związku z wykonywaniem czynności sołtysa i członka rady sołeckiej ustala się dietę w wysokości :
  1. 50 zł za udział w sesji Rady Miejskiej i pracach komisji na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej lub właściwej komisji i naradzie sołtysów na zaproszenie Burmistrza Trzciela,
  2. 60 zł za rozliczenie kwitariusza podatkowego - czterokrotnie w ciągu roku.
§ 2. W związku z wykonywaniem czynności związanych z pełnieniem funkcji sołtysa przysługuje miesięczna dieta w wysokości 250 zł.
§ 3. 1. Podstawą do wypłaty diety, o której mowa w § 1 pkt 1 oraz zwrotu kosztów podróży służbowych jest podpisana przez sołtysa, członka rady sołeckiej lista obecności z posiedzenia Rady Miejskiej lub komisji Rady, potwierdzająca udział w sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniu Komisji.
2. Podstawą do wypłaty diety, o której mowa w § 1 pkt 2 jest podpisana przez sołtysa lista obecności, potwierdzająca pobyt w Urzędzie Miejskim w celu rozliczenia kwitariusza podatkowego. 
3. Dieta oraz zwrot kosztów podróży za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
4. Zwrot kosztów podróży przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
§ 4. W przypadku zbiegu prawa do diety z tytułu sprawowania funkcji radnego, nie przysługuje dieta określona w § 1 pkt  1 oraz zwrot kosztów dojazdu.
§ 5. 1. Prawo do miesięcznej dieta przysługuje sołtysowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym został wybrany do pełnienia tej funkcji, chyba że wybrany został w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego.
2. Prawo do miesięcznej diety wygasa z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym uprawniony przestał być sołtysem, chyba że nastąpiło to w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego.
§ 6. Uchyla się  Uchwałę nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia  31 marca 2011 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony