ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXIX/307/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIX

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-03-29

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-29

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i 8, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 14.000,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 14.000,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 14.000,00 zł, w tym:
1)wydatki bieżące zmniejsza się o 20.000,00 zł,
2)wydatki bieżące zwiększa się o 34.000,00 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1.§ 3. Otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 4.547.485,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.”
2.§ 4. ust.1 Otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.299.877,00 zł z następujących tytułów:
1)przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.450.000,00 zł,
2)przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 190.889,00 zł,
3)wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 583.431,00 zł,
4)przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 75.557,00 zł.”
3.§ 6. Otrzymuje brzmienie:
 „§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emitowanych papierów wartościowych:
1)na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000,00 zł,
2)na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.547.485,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 190.889,00 zł,
3)na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.093.404,00 zł.”
4.w § 9. pkt 2 Otrzymuje brzmienie:
 „2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.600,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15.600,00 zł,”
5.Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości        28.656.009,20 zł, w tym:
1)dochody bieżące - 25.605.630,20 zł,
2)dochody majątkowe - 3.050.379,00 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości        33.203.494,20 zł, w tym:
1)wydatki bieżące - 24.902.355,20 zł,
2)wydatki majątkowe - 8.301.139,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2018-04-04 11:44:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-04 11:47:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 13:57:29
Artykuł był wyświetlony: 237 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu