Trzciel: Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2013 roku deficytu w wysokości 1 120 000,00 zł
Numer ogłoszenia: 142345 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel , ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, woj. lubuskie, tel. 095 74-31-400, faks 095 74-31-400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2013 roku deficytu w wysokości 1 120 000,00 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego (Wspólny Słownik Zamówień kod CPV: 66113000-5) w wysokości 1 120 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego na 2013 roku deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na podstawie Uchwały nr XXVII/224/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 marca 2013 roku o następujących parametrach: a) Okres karencji w spłacie kredytu do: 20 września 2014r. b) Terminy spłat rat kredytu: Rok 2014 - 20.09.2014r. - 350 000,00 zł Rok 2015 - 20.09.2015r. - 21 000,00 zł Rok 2016 - 20.03.2016r. - 21 000,00 zł - 20.09.2016r. - 21 000,00 zł Rok 2017 - 20.03.2017r. - 60 500,00 zł - 20.05.2017r. - 60 500,00 zł - 20.09.2017r. - 60 500,00 zł - 20.11.2017r. - 60 500,00 zł Rok 2018 - 20.03.2018r. - 60.500,00 zł - 20.05.2018r. - 60 500,00 zł - 20.09.2018r. - 60 500,00 zł - 20.11.2018r. - 60 500,00 zł Rok 2019 - 20.03.2019r. - 35 500,00 zł - 20.05.2019r. - 35 500,00 zł - 20.09.2019r. - 35 500,00 zł - 20.11.2019r. - 35 500,00 zł Rok 2020 - 20.03.2020r. - 20 000,00 zł - 20.05.2020r. - 20 000,00 zł - 20.09.2020r. - 20 000,00 zł - 20.11.2020r. - 21 000,00 zł c) ostateczny termin wykorzystania kredytu - do 30 grudnia 2013 roku d) spłata kredytu w okresie od 2014r. do 2020r. w ratach kapitałowych jak w pkt b), e) w przypadku zaciągnięcia kredytu niższego niż 1.120.000 zł spłaty rat zostaną obniżone w stosunku do zaciągniętego kredytu. f) nie będą pobierane opłaty od niewykorzystanej kwoty kredytu, g) możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez poboru przez wykonawcę pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu, h) kredyt oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o ewentualną marżę wykonawcy, która przez okres kredytowania nie może być zwiększona. Stawka WIBOR 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dany okres odsetkowy. i) odsetki będą płatne od faktycznego zadłużenia i będą naliczane i spłacane w okresach miesięcznych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, j) wykonawca będzie naliczał odsetki tylko od wypłaconych transz kredytu, k) informacja o wysokości naliczonych odsetek przesyłana będzie do zamawiającego na siedem dni przed terminem spłaty, l) wykonawca nie będzie naliczał odsetek od niewykorzystanego kredytu, m) zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego części bez podania przyczyny i bez dodatkowych opłat na poczet wykonawcy, n) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych opłat związanych z usługą udzielonego kredytu, o) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, p) uruchomienie kredytu nastąpi w przeciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy, w dowolnych kwotach i terminach, q) wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu, r) rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich (PLN), s) zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji i Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej, UWAGA ! Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb wykonawców danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający rezygnuje z obowiązku wnoszenia wadium przez wykonawców

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), c) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, d) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego w następujących okolicznościach: a) Zmiany terminu realizacji zamówienia. b) Zmiany wielkości udzielonego kredytu. c) Zmiany terminów uruchomienia transz kredytowych. d) Zmiany terminu spłaty kredytu. e) Wielkości transz kredytowych oraz ich przeznaczenia. f) Zmiany terminów i wielkości spłaty rat kapitałowych g) Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. h) Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzciel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt nie jest finansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie