ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa używanego samochodu dostawczego dla Urzędu Miejskiego w Trzcielu.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa używanego samochodu dostawczego dla Urzędu Miejskiego w Trzcielu.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa używanego samochodu dostawczego dla Urzędu Miejskiego w Trzcielu.”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Zakup

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: ,

Termin składania ofert / wniosków: 2013-04-03 15:30:00

Ogłoszono dnia: 2013-03-20 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel dnia 20.03.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Dostawa używanego samochodu dostawczego dla Urzędu Miejskiego w Trzcielu.”
I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel.: (95) 74-31-400, fax.: (95) 74-31-415, e-mail.: urzad@trzciel.pl
Osoba upoważniona do kontaktu: Robert Jaszka
tel.: (95) 74-31-423,
e-mail: robert.jaszka@trzciel.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bezwypadkowego, używanego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony spełniającego następujące warunki:
1. Kompletny pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy.
2. Dla pojazdu zarejestrowanego w Polsce: powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego i aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC.
3. W przypadku gdy pojazd jest zarejestrowany poza granicami kraju: powinien mieć komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa uprawniającymi do zakupu i zarejestrowania na terenie Polski.
4. Sprzedający winien być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim.
5. Pojazd nie może stanowić zabezpieczenia bankowego lub prawa własności osób trzecich.
6. Samochód winien spełniać następujące kryteria:
a) Rok produkcji – 2003 lub młodszy,
b) Przebieg – max 200 000 km,
c) Silnik wysokoprężny o mocy - minimum 110 KM,
d) Skrzynia biegów – manualna,
e) Ilość miejsc siedzących – minimum 6,
f) Typ zabudowy: kabina podwójna, otwarta paka (kiper), o możliwości: zabudowy podwyższonych bort np. z siatki ocynkowanej w ramie z profili zamkniętych,
g) Długość przestrzeni ładunkowej- minimum 250 cm,
h) Zużycie kompletu opon – nowe,
i) Koło zapasowe – pełnowymiarowe,
j) Wyposażenie w zestaw narzędzi – klucz do kół, podnośnik,
k) Wyposażenie dodatkowe – hak,
III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) sprzedaż używanego bezwypadkowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
b) dostawę pojazdu do siedziby zamawiającego tj. Urząd Miejski w Trzcielu, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22,
c) przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie uruchomienia i eksploatacji pojazdu.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania zamówienia – 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprzedający zobowiązany jest w w/w terminie przed zawarciem umowy sprzedaży do dostarczenia pojazdu w celu jego zbadania na okres nie dłuższy niż 72 godziny.
2. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy wykonawca może złożyć kilka ofert.
2. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami.
3. Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
5. Wraz z ofertą należy złożyć zdjęcia proponowanego pojazdu: co najmniej od czoła pojazdu, tyłu pojazdu, lewej i prawej strony pojazdu.
6. Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni od podanego niżej terminu składania ofert.
VII. ODRZUCENIE OFERT
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Dostawa używanego samochodu dostawczego dla Urzędu Miejskiego w Trzcielu.”
Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
sekretariat – biuro nr 2
do dnia 03 kwietnia 2013r. godz. 15.30
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena oferty - 70%,
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów tj. 70, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej
b) Rok produkcji pojazdu – 15%,
Ocena zostanie przeprowadzona następująco:
Rok produkcji 2003-2005 – 5 pkt
Rok produkcji 2006-2009 – 10 pkt
Rok produkcji 2010-2013 – 15 pkt
c) Przebieg pojazdu – 15%.
Ocena zostanie przeprowadzona następująco:
Przebieg pojazdu 170 000 km – 200 000 km – 5 pkt
Przebieg pojazdu 140 000 km – 169 999 km – 10 pkt
Przebieg pojazdu poniżej 140 000 km – 15 pkt
X. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1. Zdjęcia pojazdu – zgodnie z pkt. V zapytania ofertowego.
2. Dokument z którego wynika upoważnienie do podpisania oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy będzie realizowana w całości po dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
3. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
XII. KARY UMOWNE
Zamawiający informuje, iż w umowie zamieszczone zostaną następujące zapisy dotyczące kar umownych:
1. Za odstąpienie od umowy - w wysokości 30% wartości całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto,
2. Za niewykonanie dostawy pojazdu w ustalonym terminie - w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
XIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERCIA UMOWY:
1. Umowa zostanie zawarta na podstawie wybranej oferty
2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz otrzyma największą ilość punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedmiotu zamówienia lub z innego ważnego powodu.
 

Załączniki

  • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO (DOC, 24.5 KiB) Data publikacji: 2013-04-05 | Data wytworzenia informacji: 2013-04-05 | odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2013-04-05 | Trzciel dnia 04 kwietnia 2013r.     INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO       Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 20.03.2013r. na:   „Dostawę używanego samochodu dostawczego dla Urzędu Miejskiego
    w Trzcielu.”
        informuje, że zostaje ono unieważnione, ze względu na złożenie najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedmiotu zamówienia tj. 25 000,00 zł brutto.  
« powrót do poprzedniej strony