ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2018r.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2018r.”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-05-24 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-05-24 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-05-09 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 09.05.2018r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2018r.”
 
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U.2017 poz. 1579  z późn. zmianami).
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest demontaż i zdeponowanie na składowisku:
Pokrycia dachowe z azbestu:
  1. Budynek gospodarczy w miejscowości Łagowiec 14 – 110 m2,
  2. Budynek mieszkalny w miejscowości Trzciel, Os. Jana III Sobieskiego 17 – 120 m2,
  3. Budynek gospodarczy w miejscowości Lutol Mokry 40 – 110 m2
  4. Budynek gospodarczy w miejscowości Stary Dwór 15 – 300 m2
  5. Budynek gospodarczy w miejscowości Brójce, ul. Żwirowa 2 – 72 m2
 
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany opisie do zapytania ofertowego z dnia 08.05.2018r. (stanowiącego załączniki do zapytania), w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 31 lipca 2018 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
24 maja 2018r. do godz. 1000  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2018r.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2018r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 08.05.2018r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu (np. nie uzyskanie dotacji ze środków WFOŚiGW w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów zadania).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu