ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Petycje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-15 12:57:35 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
Petycja i ewentualne załączniki.
Petycja powinna zawierać:
1)    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2)    wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3)    oznaczenie adresata petycji;
4)    wskazanie przedmiotu petycji.
 
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul.Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Złożenie dokumentów:
 • skretariat ( pokój nr 2);
 • przesłanie dokumentów pocztą na wskazany wyżej adres urzędu;
 • za pomocą środków  komunikacji  elektronicznej, wysyłając:
- drogą elektroniczną na adres :
- faksem (95) 743 14 15
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu MIejskiego w Trzcielu na platformie ePUAP
______________________________________________________________________________________
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia  złożenia petycji albo od dnia uzupełnienia lub wyjaśnienia jej treści.
W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję, uniemożliwiających  rozpatrzenie jej w wyznaczonym wyżej terminie , ulega on przedłużeniu , nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu wcześniej wyznaczonego.
Jeżeli organ, który otrzymał petycję nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej zwożenia, przesłać ją do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.
 
______________________________________________________________________________________
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
 1. Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu skanu petycji, datę jej złożenia  oraz w przypadku wyrażenia zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja na stronie internetowej jest  na bieżąco aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz  sposobu załatwienia petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu.
 3. Zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
 
OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej
 
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skargi.
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 • Petycja może być złożona przez:
- osobę fizyczną
- osobę prawną
- jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną
- grupę ww. podmiotów. 
 • Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.
 • Petycję pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli nie zawiera:
- oznaczenia podmiotu,
- miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresu do korespondencji.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  (95) 743 14 00, lub e-mail:
 
PODSTAWA PRAWNA
 • art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.  ( Dz. U. z 1997r. Nr 78 poz.483 ze zm.);
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014 r. poz.1195);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w zakresie nieuregulowanym w ustawie o petycjach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-15 12:57:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-15 12:57:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-15 13:43:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony