ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 63 mm o długości do 105 mb, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 185, 174, 175/3, 173/1 w obrębie Trzciel-1, w gminie Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-03-17 10:43:09 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

GP.6733.2.2023.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
          Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)  -                             
            zawiadamia, że zakończył postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek
 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Załęski                      z siedzibą w Nowej Soli, i dnia 15.03.2023r. wydał decyzję nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 63 mm o długości do 105 mb, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 185, 174, 175/3, 173/1 w obrębie Trzciel-1, w gminie Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Inwestor - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
Pełnomocnik Marcin Załęski.
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Stosownie do art. 63 kpa w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia można wnosić podania do przedmiotowego postępowania. Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu  administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
                                                                                          Z up. Burmistrza
                                                                                             Jacek Ignorek
                                                                                          Sekretarz Gminy Trzciel

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony