ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:36:32 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
WYMAGANE DOKUMENTY
    Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wzór_wniosku
Druk wniosku dostępny jest:
    w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 9,
    w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu
    na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu www.bip.trzciel.pl
Do wniosku należy załączyć:
    Oryginał zaświadczenia o uzyskanych dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (dotyczy wszystkich członków rodziny osiągających dochód ze stosunku pracy),
    Kserokopię odcinków renty / emerytury za 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku lub kserokopię decyzji o przyznaniu renty / emerytury (dotyczy osób uprawnionych do pobierania renty /emerytury),
    Oryginał zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu o pobieranych świadczeniach pieniężnych za 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku lub kserokopię decyzji o przyznaniu tych świadczeń,
    Potwierdzenie przez tut .Urząd liczby posiadanych hektarów przeliczeniowych – biuro nr 20
    Kserokopię wyroku sądowego o wysokości przyznanych alimentów lub inne dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanego świadczenia alimentacyjnego (dotyczy osób uprawionych),
    Oryginał zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (dotyczy osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku),
    Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
    Inne oświadczenia lub dokumenty, które wnioskodawca uzna za potwierdzenie sytuacji bytowej rodziny,
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu ul.Poznańska 22
Złożenie i odbiór stosownej decyzji: pokój nr 9 (parter)
Tel. (95) 74-31-400, e-mail:
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek -piątek 7:30-15:30
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego
      odbiór dodatku mieszkaniowego: zgodnie z zapisem w decyzji, odbiór w kasie Urzędu Miejskiego w Trzcielu lub przekazanie na konto Zarządcy budynku.
    wypłata następuje 10 każdego miesiąca
OPŁATY
Brak
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Trzciela.
DODATKOWE INFORMACJE
Osoba do kontaktu: Danuta Cichosz biuro nr 9,tel.95 7431402
PODSTAWA PRAWNA
*Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych - Dz. U. z 2001r.nr 71, poz. 734 z późn. zm.
*Uchwała nr XXXIV/249/06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 maja 2006r.w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony