ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XXVI/207/2013 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2013 rok”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-03-01 12:26:13 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXVI/207/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia : 28 lutego 2013 roku
 
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2013 rok”
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002; z 2004 r. Nr 69 poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959; z 2005 r. Nr 33 poz. 289, Nr 175 poz. 1462; z 2006 r. Nr 249 poz. 1830; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227; z 2009 Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 668, Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 79 poz. 668; z 2011 r. Nr 230 poz. 1373 ) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii, zarządców obwodów łowieckich i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Rada Miejska w Trzcielu uchwala :
§ 1. Uchwala się do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2013 rok” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/ Józef Pichan /
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony