ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

hwała nr XXVII/221/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2022.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-04-05 13:14:25 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XXVII/221/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 26 marca 2013 r.
 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2022.

Na postawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art.227, art. 228 ust.1 pkt.1, art.229, 230 ust.6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz art.121 ust.8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/189/2012 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2023”.
2) § 1. otrzymuje brzmienie: „§ 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzciel na lata 2013 – 2023, obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki,
2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu ,
3) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.
3)dotychczasowy załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2022” do uchwały zastępuje się załącznikiem w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
4) § 2 otrzymuje brzmienie „ § 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2013 – 2023 została zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.”
5) dotychczasowy załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej„ do uchwały zastępuje się załącznikiem w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
6) § 4 otrzymuje brzmienie „§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023 Gminy Trzciel
Znowelizowane przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące wieloletniej prognozy finansowej weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i zobowiązały jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2013 roku, do dostosowania dotychczasowej uchwały o WPF do zmienionych wymogów wynikających z art. 226 i 227 ufp. Natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku określiło nowe wzory załączników do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zakres danych do WPF uległ znacznemu rozszerzeniu, między innymi:
1) uszczegółowione zostały źródła dochodów budżetu gminy,
2) wydatki majątkowe - należało dokonać podziału na wydatki majątkowe nowe, wydatki majątkowe kontynuowane oraz wydatki majątkowe w formie dotacji,
3) rozszerzono zakres informacji dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
4) rozszerzono informacje o dane dotyczące zobowiązań SP ZOZ ( nie dotyczy Gminy Trzciel).
Jednocześnie z definicji przedsięwzięć (art. 226 ust. 4 ustawy fp) wykreślono umowy, których realizacja w roku budżetowym i w kolejnych latach jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki których płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. Umowy te obecnie nie będą wykazywane w załączniku dotyczącym przedsięwzięć do WPF.
Dokonując dostosowania dotychczasowej uchwały o WPF do zmienionych wymogów wynikających z art. 226 i 227 ufp, dokonano zmiany wielkości budżetowych dotyczących:
1) wykonania budżetu za 2012 rok w zakresie dochodów, wydatków, wielkości długu oraz jego spłaty,
2) planu na 2013 rok także w zakresie dochodów, wydatków, wielkości długu oraz jego spłaty a także zmiany przychodów budżetu, zwiększenia deficytu i sposobu jego sfinansowania.
W zakresie planu dochodów budżetu zwiększa się dochody budżetu gminy o 5.218 zł, natomiast wydatki zwiększone zostały o 185.218 zł. Powstały deficyt w kwocie 180.000 zł ( różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów a zwiększeniem wydatków) pokryty zostanie wolnymi środkami na rachunku bankowym budżetu gminy za 2012 rok.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony