ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XXVII/222/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-04-05 13:18:43 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXVII/222/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz art.211, art.212 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 6 , art.217 ust.2 pkt. 2 i 3, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 5.218,00 zł, z tego
1) zmniejsza się dochody bieżące o 40.000,00 zł,
2)zwiększa się dochody bieżące o 45.218,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 185.218,00 zł, z tego:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.717,00 zł,
b) zmniejsza się wydatki majątkowe o 5.000,00 zł
c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 161.501,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 36.501,00 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu (wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków ) w kwocie 180.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.899.455 zł.
2. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. W Uchwale Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie „§ 4.1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.554.762 zł z następujących tytułów:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.194.301 zł,
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 781.018 zł,
3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
69.182 zł.
4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie
1.510.261 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 310.261 zł,
2) § 6. Otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się limit zobowiązań:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000 zł,
2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.899.455 zł, w tym na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.504.562 zł,
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek do kwoty 805.107 zł”
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony