ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXVII/223/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-04-05 13:21:57 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XXVII/223/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 26 marca 2013 r.
 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."c" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Trzcielu uchwala , co następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze do kwoty 390.260 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzciel w 2013 roku z przeznaczeniem udział własny Gminy Trzciel w realizacji zadań:
1) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie.
2) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcielu,

§ 2. 1.Spłata pożyczki wraz z odsetkami następować będzie z dochodów własnych Gminy w latach 2013 – 2023 roku, spłata odsetek rozpocznie się od 2013 roku.
2. Zabezpieczeniem pożyczki długoterminowej będzie weksel in blanco.

§ 3. Szczegółowe warunki zaciągniętej pożyczki ustalone zostaną w umowie zawartej przez Gminę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

§ 4. Uchyla się uchwałę nr XXVI/215/2013 Rady Miejskiej w Trzciel z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
« powrót do poprzedniej strony