ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXVIII / 227 / 2013 w sprawie: dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-05-10 13:35:04 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała  Nr  XXVIII / 227 / 2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
 
w sprawie: dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153)  art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz,U. z 2003r Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 96 poz. 959, nr 238 poz. 2390; z 2006r Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875; z 2007r Nr 192 poz. 1394; z 2009r Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804; z 2010r Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871) oraz § 4 ust.3 Uchwały Nr IX/55/07 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2007 roku Nr 92, poz. 1253)
Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się dotację na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy następującym zabytku wpisanym do rejestru zabytków, podanemu niżej wnioskodawcy:
1.  Parafii pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Brójcach Lubuskich dotację w wysokości 20.000 zł na wykonanie robót budowlanych polegających na: wymianie rynien i rur spustowych, montażu drabinek przeciwśniegowych, uzupełnieniu ubytków w pokryciu dachu w Kościele pw. Imienia NMP w Brójcach Lubuskich wpisanym do rejestru zabytków pod numerem L-462/A.
 
§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 zaplanowane zostały w dziale 921,
rozdziale 92120, paragrafie 2720 Budżetu Gminy Trzciel na rok 2013.
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
« powrót do poprzedniej strony