ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XXIX/232/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-05-24 10:22:07 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXIX/232/2013
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 maca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153 z późn. zm.), oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127 poz. 857, Nr 151 poz. 1014, z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208 poz. 1240 i 1241, z 2012r. poz. 490 z późn. zm.), Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/326/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwiemiędzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, ustęp 2. w § 3. otrzymuje brzmienie: „Podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi kwota 200 zł, zwana dalej podstawą.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcielu
Józef Pihan
 
« powrót do poprzedniej strony