ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XXXI/241/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/206/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-07-02 13:23:45 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
UCHWAŁA NR XXXI/241/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/206/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, oz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 poz. 567, z 2013 poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami z 2011 Nr 152, poz. 897, z 2012 poz. 951, z 2013 poz. 21 i 228) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu, Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
§ 1.W treści Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 pkt. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Właściciele nieruchomości, mają obowiązek niezwłocznego usunięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń powstałych na nieruchomości i chodniku bezpośrednio do niej przylegającym.”
2. §5 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„1.Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
a) w gospodarstwach domowych jednoosobowych, pojemnik 120 l odbierany nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
b)w gospodarstwach domowych zamieszkałych przez 2 osoby, pojemnik 120 l odbierany nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu ,
c)w gospodarstwach domowych zamieszkałych przez 3 do 4 osoby, pojemnik 120 l odbierany nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
d)w gospodarstwach domowych zamieszkałych przez nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób,
pojemnik 240 l odbierany 1 raz w tygodniu.
2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych minimalną miesięczną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych:
a) w szkołach, 3 l na każdego ucznia i pracownika do odpadów zmieszanych
b) w lokalach gastronomicznych, minimum 20 l na każde jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l
c) w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l na odpady zmieszane na każdych 10 pracowników
d) w lokalach handlowych minimum 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 240 l na lokal na odpady komunalne zmieszane
e) w ośrodkach zdrowia, bankach, urzędach pocztowych i innych instytucjach administracyjnych oraz gospodarczych, minimum 1 pojemnik o pojemności 240 l na 10 pracowników na zmieszane odpady komunalne
f) w domkach letniskowych i campingach, minimum 1 pojemnik o pojemności 120 l na daną nieruchomość
g) dla obiektów świadczących usługi hotelarskie itp. – 20 l na jedno łóżko. „
3. W §9 ust. 2 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:
„ 6) pozostałe odpady niebezpieczne (farby, chemikalia) – będą odbierane od mieszkańców 2 razy do roku podczas ustalonych zbiórek”
4. § 11 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8.Odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe właściciele mogą osobiście dostarczyć do wyznaczonych przez podmiot odbierający odpady lub punktu selektywnej zbiórki odpadów”
5. §17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Obowiązkową deratyzację przeprowadza się przynajmniej raz w roku w miesiącu październiku. „
6. § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych nie mogą być wywożone poza Region Wschodni Gospodarki Odpadami województwa lubuskiego i muszą być oddane do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych .”
§ 2 Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
« powrót do poprzedniej strony