ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXIII/247/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-09-13 11:14:12 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XXXIII/247/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 5 września 2013 roku
 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594 z 23 maja 2013 roku) oraz art.89 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), Rada Miejska, uchwala co następuje:
§ 1. Zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości 61.834 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizacje projektu „ Utwardzenie wjazdu do Remizy Strażackiej w Brójcach”.
§ 2. 1. Pożyczka zostanie spłacona ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą t.j. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. W przypadku nie dokonania zwrotu środków przez Agencję Płatniczą pożyczka zostanie spłacona ze środków własnych gminy.
3. Odsetki od wykorzystanej pożyczki zostaną spłacone ze środków własnych gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 
 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) , zawartymi w art. 89 ust.1 pkt 4 jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Pożyczkę na ten cel zaciąga się bez przeprowadzania procedury przetargowej.
W zawiązku z powyższym postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze do wysokości 61.834 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu pod nazwą „Utwardzenie wjazdu do Remizy Strażackiej w Brójcach”.
Źródłem finansowania spłaty pożyczki będą środki z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w ramach przyznanej pomocy, której wysokość określa zawarta umowa.
Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych..
Uruchomienie transzy pożyczki następuje poprzez opłacenie przez bank dostarczonych przez Gminę do oddziału BGK oryginałów faktur .
Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę, celowe jest podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
« powrót do poprzedniej strony