ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXIV/251/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-10-02 12:03:50 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała  nr  XXXIV/251/2013         
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia  26 września  2013 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.
 
                         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z dnia 23 maja 2013 roku  – tekst jednolity )  oraz art.211, art.212 ust.1 pkt. 2, 3, 4, 5  i 9, art.217 ust.2 pkt. 6  i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2013  roku poz.885 z dnia 5 sierpnia 2013 roku – tekst jednolity), uchwala się, co następuje:

§ 1.   Zwiększa się  łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę  60.000 zł, z tego:
1)    wydatki bieżące
a)     zmniejsza się  o 21.660 zł,
b)     zwiększa się o 92.660 zł,
2)    wydatki majątkowe
a)    zmniejsza się o 27.000 zł,
b)     zwiększa się o  16.000 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 1.  Planowany deficyt budżetu (wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków ) w kwocie 60 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  wolnych środków  o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy.
2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi  3.083.281 zł.
3. Zwiększa się  przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o 60.000 zł.
4. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 4.730.588 zł.
5. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku  „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik  nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku  „Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r. z Funduszu Sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak załącznik  nr 3  do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony