ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXVI/260/2013 W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-12-20 11:47:50 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XXXVI/260/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 19 grudnia 2013 r.

 
W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U.z 2013.594 j.t. zm.Dz.U.2013.645 oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawy z dnia 26 października 1982r. Dz. U. z 2012r.j.t. poz.1356, oraz art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U.2012.124 j.t.
 
Rada Miejska uchwala co następuje:
 
§1. Przyjmuje się do realizacji gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 r.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
 
Wprowadzenie
 
Zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii oraz integracji społecznej osób uzależnionych, należy do zadań własnych Gminy.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.
Wśród różnych problemów społecznych, te związane z alkoholem są jednymi z trudniejszych do rozwiązania. Wynika to przede wszystkim z ich rozmiarów, złożoności oraz kosztów społecznych i ekonomicznych. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy i jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Na szkody spowodowane używaniem alkoholu narażeni są także pozostali mieszkańcy Gminy. Każdy może stać się uczestnikiem wypadku samochodowego spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę lub ofiarą zakłócania ciszy nocnej przez pijanych i hałaśliwych sąsiadów. Podejmowane działania profilaktyczne kierowane są do wszystkich mieszkańców, również niepijących, zarówno do osób dorosłych, jak i nastolatków. Osiągnięcie zamierzeń będzie możliwe, gdy działania będą prowadzone systematycznie i planowo, przy wykorzystaniu różnych form oddziaływania. Jedynie wspólne działania przedstawicieli różnych podmiotów mogą zainicjować proces zmian służących zmniejszeniu lub wyeliminowaniu szkód spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. Współpraca daje szansę na zwiększenie efektywności działań i na bardziej skuteczne rozwiązywanie problemów.
Kształtowaniu lokalnej polityki wobec alkoholu służy również ustanawianie przez Radę Miejską limitów punktów sprzedaży, które w Gminie Trzciel wynosi 35 dla punktów sprzedających alkohol przeznaczony do spożycia poza miejscem sprzedaży i 20 dla punktów, w których alkohol spożywa się na miejscu. Sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się na podstawie zezwolenia Burmistrza Trzciela, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcielu.
Rolę koordynatora Programu pełni Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Trzcielu. Poza inicjowaniem ujętych w nim działań, Komisja podejmuje czynności wobec osób nadużywających alkoholu, zmierzające do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Osobę, wobec której wpłynął wniosek, Komisja może skierować do punktu konsultacyjnego dla uzależnionych w Brójcach lub w Trzcielu, na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego oraz do sądu, wnioskując o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Zadania przyjęte do realizacji w ramach Programu są spójne z kierunkami działań przyjętymi w szczególności w następujących aktach prawnych i dokumentach:
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015,
- Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016,
- Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
I. Zadania i formy realizacji
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 
Dostępność terapii uzależnienia warunkuje skuteczność działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i narkomanii oraz współuzależnionych członków ich rodzin.
Oferta punktu konsultacyjnego winna mieć charakter interdyscyplinarny, a jego zadaniem jest zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich członków (dorosłych i dzieci).
Zadaniem punktu konsultacyjnego jest:
 1. motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia,
 2. udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu,
 3. rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 4. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 5. posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny,
 6. współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 
Problem alkoholowy oraz narkomania w podobnym stopniu dotyczy osoby uzależnionej jak i członków jego rodziny. Jednym z najważniejszych elementów pomocy rodzinie osoby uzależnionej jest ochrona przed przemocą w rodzinie. Osoby, które nadużywają alkoholu doprowadzają często do rozkładu pożycia rodzinnego. Demoralizują małoletnich, zakłócają spokój i porządek publiczny, wpływają na poziom życia rodziny, powodując jej ubożenie. Jednym z podstawowych zadań GKRPA jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Dzieci pochodzące z rodzin, w których nadużywa się alkoholu, żyją w silnym stresie, doświadczają poczucia niepewności i obaw o przetrwanie rodziny. Często są świadkami lub nawet ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej. Trwanie
w ciągłej niepewności, nieprzewidywalności wydarzeń wywołuje u dziecka poczucie braku stabilności i kontroli nad własnym życiem. Dzieci te bardzo często stanowią grupę podwyższonego ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Stąd bardzo ważną rolę może odegrać pomoc oferowana najmłodszym, jak:
 1. Utrzymanie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych,
 2. Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic,
 3. Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci pochodzących
  z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii,
 4. Dofinansowanie obozów wypoczynkowych, na których są realizowane programy terapeutyczne.
 
 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 
Skuteczność działań profilaktycznych może być większa, gdy obejmie się nimi większą liczbę środowisk np. szkołę, rodzinę, społeczność lokalną, środowisko społeczno – kulturowe. Działania obejmujące cały szereg programów profilaktycznych realizują Szkoły, Biblioteki, OPS, ŚDS, GOKiS, Punkty Konsultacyjne, Świetlica opiekuńczo-wychowawcza Stowarzyszenia z terenu Gminy Trzciel . Niestety nie mamy wpływu na globalne przekazy kulturowe i medialne, ponieważ są podporządkowane realizacji innych celów niż cele polityki edukacyjnej. Możemy jednak wpływać na kształtowanie zachowań dzieci i młodzieży poprzez planowe przedsięwzięcia z zakresu kultury i kultury fizycznej na szczeblu lokalnym. Równie ważnym obszarem oddziaływań profilaktycznych jest społeczność lokalna. Istotne jest to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu dzieci i młodzieży. W jaki sposób spożytkują swój wolny czas poza szkołą. Dlatego jednym z głównych priorytetów programu gminnego jest organizowanie czasu wolnego, propagowanie pozytywnych wzorców i zdrowego stylu życia. Równie ważnym elementem programu na rzecz zmniejszania zasięgu występowania problemów uzależnień jest edukacja publiczna społeczności lokalnych i działalność informacyjna.
 
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
 
Realizując poszczególne zadania gminnego programu, ich wykonanie możemy powierzyć organizacjom pozarządowym, pod warunkiem, że w statucie tej organizacji znajdują się zapisy określające jej zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień i patologii .Zasadniczym partnerem dla Gminy, spełniającym określone warunki są stowarzyszenia i kluby abstynenckie. Wspomaganie działalności służb i instytucji oznacza nawiązanie współpracy służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i uzależnień. Współpraca powinna polegać miedzy innymi na: rozpowszechnianiu materiałów z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień, wspólnym udziale w organizowanych szkoleniach, organizowaniu akcji i szkoleń. Ponadto, na wzajemnym promowaniu i popieraniu prowadzonych działań, wymianie informacji o problemie uzależnienia i skutecznych
metodach rozwiązywania.
 
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 
Zasady wydawania i cofania zezwoleń zawarto w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w Kpa, a także w uchwałach Rady Miejskiej dotyczących ilości oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
1) Warunkiem otrzymania przez podmiot zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest:
a) spełnić warunki określone w art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
b) zmieścić się w limicie punktów sprzedaży określonych w uchwale Rady Miejskiej,
c) spełnić warunki sprzedaży i zasady usytuowania punktów określone w uchwale Rady Miejskiej,
d) wnieść opłatę do kasy gminnej w terminie i wysokości określonym ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2) Wygaśnięcie zezwolenia następuje zgodnie z art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3) Zezwolenie cofa się w przypadkach określonych w art. 18 ust. 10 oraz w przypadkach nie przestrzegania zasad określonych w uchwałach Rady Gminy. Decyzję o cofnięciu zezwolenia wydaje Burmistrz Trzciela. Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp.
4) Zezwolenia jednorazowe mogą być wydawane zgodnie z art. 181 ustawy, o której mowa wyżej. Obowiązek kontroli przestrzegania ustawy, uchwał „alkoholowych” i decyzji spoczywa na organach Gminy.
5) Ustala się następujące zasady przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży detalicznej
i punktów gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzciel:
a) kontrolę przeprowadzają członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych upoważnieni przez Burmistrza Trzciela, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
b) kontrole mogą być przeprowadzone na zlecenie Rady Miejskiej, Burmistrza, a także z własnej inicjatywy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, szczególnie w przypadkach zaistnienia sytuacji wskazującej na nieprzestrzeganie przepisów ustawy i uchwał Rady Miejskiej.
c) kontrola dotyczy przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, m. in.
– zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych,
– przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom i młodzieży do 18 roku życia,
-sprzedaży napojów alkoholowych w odpowiednich opakowaniach i właściwie oznakowanych,
- uwidaczniania w miejscu sprzedaży informacji dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu i zakazu jego sprzedaży osobom do18 lat oraz nietrzeźwym,
-zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie szkół, zakładów pracy, w miejscach i czasie masowych zgromadzeń oraz innych wymienionych w art. 14 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
-prawdziwości oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu
d) zleconą kontrolę przeprowadzają co najmniej dwie upoważnione osoby.
e) kontrolę doraźną – w przypadku naruszenia przepisów – może przeprowadzić jedna osoba, podając w protokole świadków zajścia.
f) do udziału w kontroli można zaprosić funkcjonariuszy policji.
g) kontrolujący zobowiązany jest przedstawić właścicielowi punktu sprzedaży napojów alkoholowych lub w przypadku jego nieobecności pracownikowi – uprawnionemu do sprzedaży, aktualne upoważnienie do prowadzenia kontroli ( do wglądu ) i protokół z przeprowadzonej kontroli ( do podpisu ).
h) protokół z przeprowadzonej kontroli przedstawia się Burmistrzowi Trzciela.
 
6. Wspieranie zatrudniania socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
 
W Centrum Integracji Społecznej, w przypadku powołania tejże jednostki przez Burmistrza odbywają się zajęcia reintegracyjne, w których mogą uczestniczyć min. bezdomni, uzależnieni od alkoholu, uzależnieni od narkotyków, chorzy psychicznie, bezrobotni zwalniani z zakładów karnych i uchodźcy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, działalność CIS finansowana jest ze środków przeznaczonych na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja tego zadania może się odbywać również przez wspieranie finansowe klubów integracji społecznej, jeśli takowe na terenie naszej gminy powstaną.
 
Tabelaryczny wykaz zadań, form i terminów realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok.
 
Zadania
Formy realizacji
Termin
 
I.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
 
 
1. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin, oraz ofiar przemocy w rodzinie,
- punkt konsultacyjny w Trzcielu
- punkt konsultacyjny w Brójcach
2.Współpraca z Oddziałem Uzależnień Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
- finansowanie opinii lekarsko - psychologicznych
3. Szkolenie członków komisji, osób pracujących w punkcie konsultacyjnym, świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, pedagogów szkolnych, pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień
4.Dofinansowanie programów rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych programach psychoterapii uzależnienia.
 
 
Przez cały rok
II.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomani pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
 
 
1. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policją, Sądem, OPS, Zespołem Interdyscyplinarnym w tym:
- kierowanie do Sądu wniosków o leczenie odwykowe
- ponoszenie opłat sądowych od skierowanych wniosków.
2. Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień.
3.Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy opiekuńczo –wychowawczej.
4.Finansowanie prowadzenia zajęć i programów profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień.
5. Podejmowanie działań o charakterzeedukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.
6. Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholizmu i narkomani.
7.Finansowanie zatrudnienia pracowników w Punktach Konsultacyjnych i świetlicy opiekuńczo- wychowawczej .
8.Wspieranie pracy zespołu interdyscyplinarnego
- finansowanie szkoleń i kursów dla członków Zespołu
- doskonalenie metod interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieska Karta”
- pomoc prawna dla ofiar przemocy domowej
- współfinansowanie programów profilaktyki przemocy w rodzinie
9. Udział w profilaktycznych kampaniach edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia, przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy.
10. Prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia psychicznego.
 
Przez cały rok
III.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
 
1.Tworzenie warunków i dofinansowanie lub finansowanie programów profilaktycznych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy, Instytucje Kultury, Stowarzyszenia oraz osoby fizyczne. Zadania te mają sprzyjać realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje powstrzymanie się od uzależnień:
a) organizacja wolnego czasu dzieciom i młodzieży
- wspieranie i realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych
- wspieranie działalności kulturalnej
- wspieranie działalności wychowawczej
i edukacyjnej,
- organizacja ferii zimowych, Dnia Dziecka, obozów letnich, sportowych, edukacyjno - profilaktycznych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, świetlicach, itp
b) udzielanie dotacji celowych na realizację zadań wynikających z programu
2. 2.Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
a) Pomoc we wdrażaniu programów:
-„Nie pal przy mnie proszę”
-„Znajdź prawdziwe rozwiązanie”
-„Trzymaj Formę”
-”Stop wagarom”
-„Dzień Niepełnosprawności”
b)Pomoc w realizacji programów profilaktycznych w Bibliotece Publicznej i jej filiach:
-„Życie zależy od ciebie- stop uzależnieniom”
- warsztaty „Stop uzależnieniom”
c)wspieranie i finansowanie przedsięwzięć
profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży typu spektakle teatralne, warsztaty itp.
3.Dofinansowanie działań w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i wiedzy o samorządzie, około naukowych zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych
4.Zakup materiałów informacyjnych o szkodliwości i negatywnych skutkach sięgania po środki uzależniające oraz o postępowaniu z osobami uzależnionymi i możliwości korzystania z pomocy, prenumerata specjalistycznych czasopism,publikacji opracowań ,zakup filmów profilaktycznych,itp.
5.Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą
oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.
6.Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych
-do sprzedawców napojów alkoholowych,
- do nietrzeźwych kierowców.
7. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.
8. Zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja wśród określonych grup adresowych.
9.zakup pomocy i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo- wychowawczych i punktach konsultacyjnych
 
Przez cały rok i w miarę potrzeb
III.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
 
1.Tworzenie warunków i dofinansowanie lub finansowanie programów profilaktycznych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy,
Instytucje Kultury, Stowarzyszenia oraz osoby fizyczne. Zadania te mają sprzyjać realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje powstrzymanie się od uzależnień:
a) organizacja wolnego czasu dzieciom i młodzieży
- wspieranie i realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych
- wspieranie działalności kulturalnej
- wspieranie działalności wychowawczej
i edukacyjnej,
- organizacja ferii zimowych, Dnia Dziecka, obozów letnich, sportowych, edukacyjno - profilaktycznych, zajęć pozalekcyjnych w szkołach, świetlicach, itp
b)udzielanie dotacji celowych na realizację zadań wynikających z programu
c)finansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin z z problemami uzależnień.
2.Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
a) Pomoc we wdrażaniu programów:
-„Nie pal przy mnie proszę”
-„ Znajdź właściwe rozwiązanie”
-„ Trzymaj Formę”
-” Stop wagarom”
-„Szkolny program profilaktyczny.”
- „Przeciw agresji, przemocy i wulgaryzmom”
- Pomoc w organizacji „Dnia Niepełnosprawności”
b) Pomoc w realizacji programów profilaktycznych w Bibliotece Publicznej i jej filiach:
- warsztaty „Podaruj sobie życie”, ”Chcę żyć”
- spotkania teatralne poświęcone uzależnieniom
c)Pomoc w realizacji programów profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Trzcielu
d)Wspieranie i finansowanie przedsięwzięć
profilaktycznych skierowanych do dzieci i
młodzieży typu spektakle teatralne, warsztaty itp.
3. Dofinansowanie działań w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i wiedzy o samorządzie,około naukowych zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych
4.Zakup materiałów informacyjnych o szkodliwości i negatywnych skutkach sięgania po środki uzależniające oraz o postępowaniu z osobami uzależnionymi i możliwości korzystania z pomocy, prenumerata specjalistycznych czasopism,publikacji opracowań ,zakup filmów profilaktycznych,itp.
5.Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć
profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.
6.Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych
- do sprzedawców napojów alkoholowych,
- do nietrzeźwych kierowców.
7. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.
8. Zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja wśród określonych grup adresowych.
9.Zakup pomocy i sprzętu niezbędnego do
prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo- wychowawczych i punktach konsultacyjnych
 
Przez cały rok i w miarę potrzeb
 
IV.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Wspieranie lub powierzanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym(Stowarzyszenia, Zespoły Parafialne itp)
- udzielanie dotacji celowych na realizację zadań wynikających z gminnego programu.
2.Wspomaganie działalności służb i instytucji, które aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemu uzależnień:
a) organizacja akcji i szkoleń dotyczących uzależnień,
b) promocja i wspieranie działań przeciw uzależnień,
c) wymiana informacji i materiałów edukacyjnych,
3.Współdziałanie z grupą AA
- nieodpłatne udostępnianie lokalu na spotkanie grup
3. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika
- finansowanie delegacji członków GKRPA
- ustala się wynagrodzenie członków GKRPA za udział w pracach komisji w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę , ustalonego
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku za dany rok. Przewodniczącemu komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 12 % minimalnego wynagrodzenia ,o którym mowa wyżej. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie uczestnictwo w posiedzeniu komisji na podstawie zawartej umowy zlecenia oraz potwierdzenia na liście obecności.
 
W miarę potrzeb,
pkt. 3 przez cały rok
V.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art.15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 
 
1. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencji w stosunku do podmiotów zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych.
- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2. Podejmowanie interwencji w stosunku do osób prawnych i fizycznych łamiących przepisy ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 
 
W miarę
potrzeb
 
VI
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.
 
 
 
1.Podejmowanie działań prowadzących do udzielania pomocy społecznej uzależnionym i ich rodzinom,a zwłaszcza borykającym się z ubóstwem i biedą.
 
 
2. Wspieranie programów zmierzających do integracji osób uzależnionych ze środowiskiem lokalnym.
 
3. Wspieranie działań w zakresie organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
 
 
 
W miarę
potrzeb
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
 
§3. Przepisy uchwały stosuje się od 1 stycznia 2014 roku.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Pihan
« powrót do poprzedniej strony