ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2014 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-03 14:30:05 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

PG.524.1.2014.RKa
Trzciel, 03.01.2014r.
 
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA
 
Działając na podstawie Uchwały Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 19.05.2011r., Nr 56, poz. 1114 ze zm.), Burmistrz Trzciela ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2014 roku:
 
I. Rodzaj zadania
Prowadzenie szkolenia sportowego oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych
 
II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Trzciel na realizację zadania
1. Na realizację zadania określonego w pkc. I przewidziano w 2014r. kwotę w wysokości
51 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy zł).
2. Zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane było w roku 2013, na które przeznaczono dotację w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł) oraz w roku 2012, na które przeznaczono dotację w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł).
 
III. Zasady przyznawania wsparcia finansowego na realizację zadania
Zasady przyznawania wsparcia finansowego określa Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 19.05.2011r., Nr 56, poz. 1114 ze zm.).
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2014r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań zostaną określone w zawartych umowach.
2. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym co najmniej 20 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
3. Zadania powinny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.
 
V. Warunki i termin składania ofert
1. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają ofertę realizacji zadania w terminie 24 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
2. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, pok. nr 2, sekretariat.
3. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).
4. Termin składania ofert mija 27 stycznia 2014 roku o godz. 14:00.
5. Do oferty, o której mowa w pkt. V.1 należy dołączyć potwierdzony za zgodność z oryginałem wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
6. Druk oferty na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, pok. nr 11 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu www.trzciel.pl – aktualności oraz Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.trzciel.pl – ogłoszenia.
7. Oferty złożone po terminie określonym szczegółowo w pkt. V.4 pozostają bez rozpatrzenia.
8. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.
9. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2014 – wspieranie sportu” i nazwą podmiotu.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 21 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję powołaną Zarządzeniem przez Burmistrza Trzciela.
3. Oferty, złożone na niewłaściwych drukach zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) znaczenie zadania dla Gminy Trzciel,
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1. ust. 2 Uchwały Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 19.05.2011r., Nr 56, poz. 1114 ze zm.),
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania,
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
7) analizę wykonania zadań zleconych w przypadku podmiotów dotowanych przez Gminę Trzciel w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
5. Kryteria wyboru ofert, określone w pkc. VI.4, uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.
6. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Trzciela.
7. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
VII. Postanowienia końcowe
1. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.
2. Dofinansowany podmiot będzie zobowiązany do:
1) Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
2) Udostępnienia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
3) Sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie 30 dni od terminu, na który umowa została zawarta.
3. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także zawiadamia się oferentów oraz osoby zainteresowane.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, określonych w ogłoszeniu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
5. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego konkursu jest Robert Kaczmarek ­podinspektor Urzędu Miejskiego w Trzcielu, tel. 95 74 31 413.
 
Burmistrz Trzciela
Maria Jolanta Górna - Bobrowska
« powrót do poprzedniej strony