ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXVII/270/2014 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-29 14:08:25 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXVII/270/2014
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 22 stycznia 2014 roku
 
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t. ze zmianami z 2013 poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 j.t., ze zmianami z 2011 Nr 81, poz. 440 oraz z 2013r. poz. 509) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 j.t. ze zmianami z 2011r. Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony