ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXVII/274/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-29 14:16:43 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XXXVII/274/2014
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 22 stycznia 2014 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz.594 z dnia 23 maja 2013 roku ) oraz art.211, art.212 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 , art.217 ust.2 pkt 6, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) z dnia 5 sierpnia 2013 r.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 630.258 zł, z tego:
1) dochody bieżące
a) zmniejsza się o 14.457 zł, w tym z tytułu dotacji i środków, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 14.457 zł
b) zwiększa się o 19.200 zł,
2) dochody majątkowe zmniejsza się o 635.001 zł, w tym z tytułu dotacji i środków, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 635.001 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 101.538 zł, z tego:
1) wydatki bieżące
a) zmniejsza się o 3.000 zł,
b) zwiększa się o 22.200 zł,
2) wydatki majątkowe
a) zmniejsza się o 117.970 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 117.970 zł
b) zwiększa się o 200.308 zł,.
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1.Określa się deficyt budżetu (wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków) w wysokości 731.796 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
2. Deficyt budżetu wynosi 176.473,25 zł.
§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 47.662 zł.
2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o 422.163 zł.
3. Przychody ogółem po zmianach wynoszą 2.881.656,45 zł.
§ 5. 1. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty pożyczki otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 357.295 zł.
2. Rozchody ogółem po zmianach wynoszą 2.705.183,20 zł.
§ 6.Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do Uchwały nr XXXVI/258/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. W Uchwale nr XXXVI/258/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:
- § 6 pkt. 3 otrzymuje brzmienie
„ 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej do 1.378.326 zł.”
§ 8. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 19.347.899 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 17.717.527 zł,
2) dochody majątkowe - 1.630.372 zł.
§ 9. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 19.524.372,25 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 16.898.420,25 zł,
2) wydatki majątkowe - 2.625.952,00 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
« powrót do poprzedniej strony