ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 308/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-02-12 15:16:54 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie Nr  308/2014
Burmistrza Trzciela
z dnia 12 lutego 2014 roku
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 15. ust. 2a - 2f, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz § 11. ust. 5 i  § 15. ust. 1-3  Uchwały  Nr XXXV/255/2013  Rady  Miejskiej  w  Trzcielu  z  dnia
5 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku (Dz. U. woj. Lubuskiego z 14.11.2013r. poz.2367 ze zm.) zarządzam,  co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn.
Organizacja  czasu  wolnego  dzieciom  i  młodzieży  z  elementami  profilaktyki
 w następującym składzie:
a) Przewodniczący  komisji – Jacek   Ignorek –  przedstawiciel   Urzędu   Miejskiego   w   Trzcielu
b) Członek  komisji – Zygmunt  Czarnecki  -   przedstawiciel   Gminnej   Komisji    Rozwiązywania   
    Problemów   Alkoholowych
c) Członek komisji – Piotr Górny – przedstawiciel  Rady Miejskiej w Trzcielu
§ 2. 1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
2.  Do  członków  Komisji  biorących udział w  opiniowaniu ofert  stosuje się przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania  administracyjnego – dotyczące  wyłączenia  pracownika.
3. Każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 2, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.
§ 3. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
3. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen zawierający: nazwę organizacji zgłaszającej ofertę, krótki opis oferty oraz wolne pola na wpisanie ocen cząstkowych, według kryteriów podanych w § 4, ust. 1, oraz na ocenę łączną. Każdy arkusz zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny.
4. Ocena końcowa danej oferty jest średnią arytmetyczną obliczoną z ocen łącznych wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę.
5. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych od najwyższej do najniższej.
§ 4. 1. Przy rozpatrywaniu ofert w konkursie otwartym Komisja uwzględnia następujące kryteria:
1) zgodność projektu z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej(0-5 pkt.),
2) możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową (0-5 pkt.),
3) wartości merytoryczne projektu, w tym proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne (0-5 pkt.),
4) koszt realizacji w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym wysokość udziału środków własnych
oraz wysokość dotacji (0-5 pkt.),
5) dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej z gminą, w tym solidność wywiązania się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu ostatnich dwóch lat (0-5 pkt.).
2. Maksymalna łączna ilość punktów: 25.
§ 5. Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym spełniających warunki formalne oraz ofert odrzuconych,
3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem kwot przyznanych dotacji,
4) ewentualne uwagi o odczytaniu protokołu,
5) podpisy wszystkich członków komisji konkursowej.
§ 6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie o wyborze Oferenta i przedstawia wyniki konkursu Burmistrzowi Trzciela, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji i wysokości przyznanej dotacji.
§ 7. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także zawiadamia się oferentów oraz osoby zainteresowane.

Burmistrz Trzciela
/-/ Maria Jolanta Górna - Bobrowska
 
« powrót do poprzedniej strony