ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-06-10 12:28:29 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie Nr 30/2015
Burmistrza Trzciela
z dnia 27 lutego 2015 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 15. ust. 2h i 2j, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),  §11. ust. 6 i 7 Uchwały Nr XLV/327/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 27.11.2014r., poz. 2256 ze zm.), oraz pkt. VI.3 Ogłoszenia Burmistrza Trzciela z dnia 30.01.2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku pn.:
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Trzciel
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole Nr 1/2015 z dnia 25 lutego br. z Posiedzenia Komisji Konkursowej, żadnej organizacji nie przyznaję dotacji na realizację zadania.

§ 2. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku pn.:
Rozwój społeczności lokalnych w Gminie Trzciel
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole Nr 2/2015 z dnia 25 lutego br. z Posiedzenia Komisji Konkursowej, organizacje, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaję dotację na realizację zadania to:
1) Stowarzyszenie „Chociszewo – Wspólna Przyszłość” – 4 000,00 zł (wnioskowana kwota 4 000,00 zł)

§ 3. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania wyznaczam pracownika referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcielu – podinspektora ds. promocji.

Burmistrz Trzciela
/-/ Jarosław Kaczmarek

 
« powrót do poprzedniej strony