ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XVI/132/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 13:16:48 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UCHWAŁA NR XVI/132/2012
Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia  29  marca  2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2012.
                         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z późn. zm.)  oraz art.212 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4 i  5,   art. 214 pkt.1, art. 215, art. 217  ust.1, art.235 i art.236    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Zwiększa się  łączną kwotę planowanych dochodów  budżetu o kwotę  703.455 zł,  z tego:
a)zwiększa się dochody bieżące o kwotę  22.416 zł,  w tym z tytułu dotacji i środków,  na programy finansowane  z  udziałem środków, o których mowa  w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy  o 22.416 zł”,
b)zwiększa się  dochody majątkowe o 681.039 zł   w tym z tytułu dotacji i środków,  na programy finansowane  z  udziałem środków, o których mowa  w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy  o 681.039zł”,
    jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
§ 2. Zwiększa się  łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę  130.071 zł, z tego:           
a)zmniejsza się wydatki bieżące  o 139.000 zł,
b)zwiększa się  wydatki bieżące o kwotę 206.071 zł, w tym na programy finansowane  z  udziałem środków, o których mowa  w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy  o 15.701 zł
c)zmniejsza się wydatki majątkowe  o 290.000 zł,
d)zwiększa się wydatki  majątkowe   o kwotę  353.000 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.  1. Ustala się nadwyżkę  budżetową (wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków w niniejszej uchwale) w wysokości  573.384 zł i przeznacza się ją na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Planowana nadwyżka wynosi 139.560 zł.
§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 500.000 zł tytułu wolnych środków,                         o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy. Łączna kwota przychodów budżetu po zmianach wynosi 2.150.000 zł.
2. Zwiększa się rozchody budżetu o  1.073.384 zł z tego:
1) na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę  673.384 zł,
2) na spłatę  otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwotę 400.000 zł.
3. Łączna kwota rozchodów budżetu po zmianach wynosi  2.289.560 zł.
4. Załącznik nr 3  do Uchwały nr  „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie  
jak załącznik nr 3  do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik   nr  5 do Uchwały nr XIV/109/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 18  stycznia 2012 roku obejmujący „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych  i dotacji dla jednostek  spoza sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr  4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony