ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Burmistrza Trzciela w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rozwój społeczności lokalnych w Gminie Trzciel.

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-23 12:05:46 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

PG.524.2.2019.RKa 
                                                                                                      Trzciel, 23 grudnia 2019 roku
               
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA
 
Działając na podstawie Uchwały Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 29.11.2019r., poz. 3143), Burmistrz Trzciela ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację:
 
1. Zadanie 1. Rozwój społeczności lokalnych w Gminie Trzciel.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2020r. – 3 800 zł (w 2019r. – 4 000 zł, w 2018r. – 4 000 zł).
3. Cel zadania: Integracja mieszkańców Gminy Trzciel oraz motywowanie ich do wspólnego działania.
4. Rezultaty zadania: Minimum 1 przedsięwzięcie o charakterze turystycznym lub kulturalnym lub społecznym skierowane do mieszkańców Gminy Trzciel.
5. Sposób monitorowania: Lista obecności uczestników przedsięwzięcia, dokumentacja zdjęciowa.
 
II. Zasady przyznawania dotacji
 
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają:
 • Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688, zm. Dz. U. 2019 poz. 1570, 2020),
 • Uchwała Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 29.11.2019r., poz. 3143),
 • Uchwała Nr XLI/330/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania przy zlecaniu przez Gminę Trzciel organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zadań gminy do realizacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
2. Dotację mającą na celu wsparcie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
3. W przypadku wyboru ofert do realizacji, kwota dofinansowania ze strony Gminy Trzciel nie może przekroczyć 90 % rzeczywistych kosztów.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania oraz poszczególne kwoty udzielonych dotacji regulują umowy zawarte pomiędzy Oferentem a Gminą Trzciel.
5. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej, oferent ma prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. IV ogłoszenia konkursowego. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
7. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania
 
1. Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2020 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy, warunki realizacji oraz wysokość przyznanej dotacji określone zostaną w umowach.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Trzciel.
4. Środki z dotacji przeznaczone mogą być wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem.
5. Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania następuje przede wszystkim przez:
a) przedstawienie imiennych list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz z rodzajem i liczbą godzin pracy,
5. Wszelkie wydatki poniesione przed dniem otrzymania dotacji nie będą uwzględnione w rozliczeniu dotacji.
6. Dopuszczalne przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 30 % danego kosztu.
 
IV. Termin i miejsce składania ofert oraz wymagania formalne
 
1. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22 lub nadesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2020 r. do godziny 14:00.
2. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2020 – zadanie 1” i nazwą podmiotu, na aktualnym formularzu.
4. Formularz oferty, będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.bip.trzciel.pl, www.trzciel.pl  lub w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pok. nr 11.
5. Oferta powinna zawierać:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego uwzględniającą koszty obsługi księgowej,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskiwanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania (wpłaty i składki adresatów zadania to działalność odpłatna). Przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego należy określić czynności, które zostały powierzone wolontariuszom bądź członkom organizacji, czas ich realizacji oraz koszty, jakie należałoby ponieść zatrudniając odpłatny personel. Wkład osobowy musi być skalkulowany wg ogólnie obowiązujących stawek rynkowych wg instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej www.trzciel.pl w dziale Organizacje pozarządowe.
6. Do oferty należy dołączyć:
 • podpisany wydruk elektroniczny lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (nie starszy niż 2 tygodnie na dzień złożenia oferty),
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej,
 • oświadczenie o  ubezpieczeniu uczestników, wolontariuszy, mienia i organizowanego wydarzenia,
 • podpisane przez osoby składające ofertę Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych.
 
V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
1. Oceny ofert dokona powołana zarządzeniem przez Burmistrza Trzciela Komisja Konkursowa.
2. Przy merytorycznym rozpatrywaniu ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych, Komisja uwzględnia następujące kryteria:
 • zgodność projektu z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
 • możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
 • wartości merytoryczne projektu, w tym proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,
 • koszt realizacji w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym wysokość udziału środków własnych oraz wysokość dotacji,
 • dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej z gminą, w tym solidność wywiązania się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu ostatnich dwóch lat.
3. Kryteria wyboru ofert, określone w ust. 2, uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.
 
VI. Termin i tryb wyboru ofert
 
1. Wybór ofert nastąpi w terminie 21 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Trzciela.
4. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
VII. Postanowienia końcowe
 
1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
- akceptacja przez strony postanowień umowy,
- w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, przedstawienie zaktualizowanego kosztorysu/harmonogramu realizacji zadania,
- oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy,
3. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania (do 30 dni po upływie terminu określonego w umowie) zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
4. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także zawiadamia się oferentów oraz osoby zainteresowane.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, określonych w ogłoszeniu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego konkursu jest Robert Kaczmarek -podinspektor Urzędu Miejskiego w Trzcielu, tel. 95 74 31 413.
7. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869, zm. Dz. U. 2019 poz. 1622, 1649, 2020) oraz ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781).       
 
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-23 12:04:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-23 12:05:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-07 09:20:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony