ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Postanowienie Burmistrza Trzciela prostujące oczywistą pomyłkę w decyzji Burmistrza Trzciela z dnia 14.10.2022 r. znak: OŚ.6220.2.2022.MZ uchylającą decyzję Burmistrza Trzciela znak: OŚ.6220.2.2022.MZ z dnia 29.06.2022 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek 865/4, 865/2, 874/1, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 886/1, 889/1, 890/1, 890/6 obręb 0008 Jasieniec, gm. Trzciel – obszar wiejski, województwo lubuskie” oraz stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek 865/4, 865/2, 874/1, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 886/1, 889/1, 890/1, 890/6 obręb 0008 Jasieniec, gm. Trzciel – obszar wiejski, województwo

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-06 12:36:49 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 05.01.2023 r.
OŚ.6220.2.2022.MZ
 
P O S T A N O W I E N I E
 
Na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego prostuje się na wniosek Artura Pospieszyńskiego będącego pełnomocnikiem Grupy Projektowej Port. Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dobrej 26 w Poznaniu oczywistą pomyłkę w decyzji Burmistrza Trzciela z dnia 14.10.2022 r. znak: OŚ.6220.2.2022.MZ uchylającą decyzję Burmistrza Trzciela znak: OŚ.6220.2.2022.MZ z dnia 29.06.2022 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek 865/4, 865/2, 874/1, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 886/1, 889/1, 890/1, 890/6 obręb 0008 Jasieniec, gm. Trzciel – obszar wiejski, województwo lubuskie” oraz stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek 865/4, 865/2, 874/1, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 886/1, 889/1, 890/1, 890/6 obręb 0008 Jasieniec, gm. Trzciel – obszar wiejski, województwo
  1. W podstawie prawnej wskazanej decyzji
jest:
„Zgodnie z art. 132 § 1 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit a, pkt 37 lit d, pkt 58 lit. a, pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”
 
zmienia się na:
„Zgodnie z art. 132 § 1 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 86b w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit a, pkt 37 lit d, pkt 58 lit. a, pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”
Pozostała treść decyzji nie ulega zmianie.
 
Uzasadnienie 
 
Artur Pospieszyński będący pełnomocnikiem Grupy Projektowej Port. Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dobrej 26 w Poznaniu wystąpił do burmistrza Trzciela  z wnioskiem o sprostowanie oczywistej pomyłki w decyzji Burmistrza Trzciela znak: OŚ.6220.2.2022.MZ z dnia 14.10.2022 r. uchylającą decyzję Burmistrza Trzciela znak: OŚ.6220.2.2022.MZ z dnia 29.06.2022 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek 865/4, 865/2, 874/1, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 886/1, 889/1, 890/1, 890/6 obręb 0008 Jasieniec, gm. Trzciel – obszar wiejski, województwo lubuskie” oraz stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek 865/4, 865/2, 874/1, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 886/1, 889/1, 890/1, 890/6 obręb 0008 Jasieniec, gm. Trzciel – obszar wiejski, województwo lubuskie.”
Wskazana we wniosku oczywista pomyłka pisarska polega na pominięciu w podstawie prawnej ww. decyzji art. 86b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zgodnie z którym, w przypadku gdy strona złożyła odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a organ, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, stosuje się przepis art. 132 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania wyraża jedynie podmiot planujący realizację przedsięwzięcia.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Artur Pospieszyński – pełnomocnik wnioskodawcy, Grupa Projektowa Port Sp. z o. o., 60-595 Poznań, ul. Dobra 26
  2. Strony postępowania – wg. art. 49 Kpa
  3. Bip
  4. a/a
Do wiadomości:
  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 13
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 66-300 Międzyrzecz, Os. Centrum 16,
  3. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25A

Załączniki

Pobierz dane XML Postanowienie Burmistrza Trzciela prostujące oczywistą pomyłkę w decyzji Burmistrza Trzciela z dnia 14.10.2022 r. znak: OŚ.6220.2.2022.MZ uchylającą decyzję Burmistrza Trzciela znak: OŚ.6220.2.2022.MZ z dnia 29.06.2022 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek 865/4, 865/2, 874/1, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 886/1, 889/1, 890/1, 890/6 obręb 0008 Jasieniec, gm. Trzciel – obszar wiejski, województwo lubuskie” oraz stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek 865/4, 865/2, 874/1, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 886/1, 889/1, 890/1, 890/6 obręb 0008 Jasieniec, gm. Trzciel – obszar wiejski, województwo Drukuj informację Postanowienie Burmistrza Trzciela prostujące oczywistą pomyłkę w decyzji Burmistrza Trzciela z dnia 14.10.2022 r. znak: OŚ.6220.2.2022.MZ uchylającą decyzję Burmistrza Trzciela znak: OŚ.6220.2.2022.MZ z dnia 29.06.2022 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek 865/4, 865/2, 874/1, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 886/1, 889/1, 890/1, 890/6 obręb 0008 Jasieniec, gm. Trzciel – obszar wiejski, województwo lubuskie” oraz stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek 865/4, 865/2, 874/1, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 886/1, 889/1, 890/1, 890/6 obręb 0008 Jasieniec, gm. Trzciel – obszar wiejski, województwo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-06 12:36:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-06 12:36:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-06 12:36:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
37 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony