ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób starszych (w tym osób z niepełnosprawnością)

Informacja ogłoszona dnia 2023-07-05 13:26:49 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Trzciela   ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku  w zakresie działalności na rzecz osób starszych (w tym osób z niepełnosprawnością)
 
I.Rodzaj zadania.
„Prowadzenie Zielonego Gospodarstwa Opiekuńczego na terenie wiejskim Gminy Trzciel”, którego celem jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących oraz zdrowotnych na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie potencjału gospodarstwa rolnego/agroturystycznego lub zagrody edukacyjnej.
Zielone Gospodarstwo Opiekuńcze przeznaczone jest dla 8 osób starszych i z niepełnosprawnością – mieszkańców Gminy Trzciel. Za rekrutację i kierowanie uczestników do Zielonego Gospodarstwa Opiekuńczego odpowiada Organizator konkursu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu.
Organizator i Ogłaszający przed wyborem Oferenta zastrzegą sobie wizytację w miejscu, w którym prowadzone będzie Zielone Gospodarstwo Opiekuńcze.
 1. Infrastruktura gospodarstwa (minimalne wymagania):
 1. Odległość Zielonego Gospodarstwa Opiekuńczego od granicy administracyjnej miasta Trzciel do 10 km.
 2. Pomieszczenie pełniące funkcję pokoju dziennego (wyposażonego w stół i krzesła o powierzchni odpowiedniej dla ok. 10 osób). Pokój dzienny będzie przeznaczony do: zajęć integracyjnych, terapii zajęciowej, spotkań grupowych, spożywania posiłków.
 3. Pomieszczenie przeznaczone do odpoczynku. W pomieszczeniu musi być przynajmniej jedno miejsce do odpoczynku/leżenia.
 4. Pomieszczenie przeznaczone do realizacji usług zdrowotnych (oddzielne lub wskazane w pkt 2).
 5. Toaleta i łazienka wyposażona w: WC, umywalkę, prysznic/wannę, ręczniki. Pomieszczenia
  te mogą być połączone.
 6. Szatnia – przeznaczona do przechowywania odzieży należącej do uczestników Zielonego Gospodarstwa Opiekuńczego.
 7. Kuchnia/aneks kuchenny wyposażona w: zlew, kuchenkę gazową/elektryczną, naczynia, garnki, blat roboczy, sztućce, kuchenkę mikrofalową, czajnik, lodówkę, drobny sprzęt AGD.
 8. Miejsca do przebywania na świeżym powietrzu i swobodny dostęp do budynku (bez barier architektonicznych).
 9. Pomieszczenia powinny spełniać warunki dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
  w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 r., poz. 1225). Pomieszczenia powinny być pozbawione barier architektonicznych.
 10. Odpowiednie warunki w ww. pomieszczeniach tj.: odpowiednia temperatura, wentylacja, oświetlenie, dostępność mediów.
 11. Infrastruktura gospodarstwa rolnego przeznaczonego do terapii. W bezpośrednim otoczeniu miejsca realizacji zadania wskazane są zwierzęta domowe i/lub gospodarskie. Osoby przebywające
  w gospodarstwie mają mieć zapewniony dostęp do ogródka czy rabat z roślinami, w tym możliwość pielęgnacji roślin
12) Oferent zapewni bezpieczeństwo osób korzystających z gospodarstwa opiekuńczego i ich opiekunów, w  tym odpowiada za minimalizację ryzyka utraty zdrowia. Ogłaszający wymaga by Oferent realizując usługę m.in. wyeliminował z terenów zielonych w gospodarstwie rośliny trujące, toksyczne, kolczaste
i o ostrych liściach (mogące spowodować poważne zranienia) lub uniemożliwił dostęp do nich osób korzystających, zabezpieczył maszyny i sprzęt w sposób uniemożliwiający ich użycie przez korzystających bez nadzoru, zapewnił bezpieczne kontakty ze zwierzętami.
13) Oferent odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego i sanitarnego (m.in.
w kwestiach związanych z podawaniem i spożywaniem przez uczestników posiłków).
14) Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby przebywające
w gospodarstwie opiekuńczym.
 1. Organizacja usług:
1) Prowadzenie Zielonego Gospodarstwa Opiekuńczego opiera się o założenia ,,Lubuskiego modelu usług społecznych na terenach wiejskich”.
2) Ramy czasowe funkcjonowania gospodarstwa: w dni powszednie od poniedziałku do piątku (wyłącza się święta i dni wolne od pracy) w godzinach 08:00 – 16:00, łącznie z czasem transportu w dwie strony, przy czym czas przebywania przypadający na jednego uczestnika wynosi 40 godzin tygodniowo.
3) Oferent zapewni materiały i gry dla osób korzystających z usług opiekuńczych w gospodarstwie opiekuńczym, w zależności od prowadzonych zajęć, terapii m.in.: materiały do zajęć manualnych tzw. arteterapii, która pomoże usprawnić koordynację wzrokowo-ruchową oraz pobudzić zainteresowanie
i zagospodarować czas wolny. Wybór gier jest dobrowolny w zależności od potrzeb i upodobań uczestników. Zakupione gry powinny służyć wspomaganiu funkcji poznawczych, które ulegają degradacji w procesie starzenia się.
4) Zapewnienie ubezpieczenia NNW. Ubezpieczeniem powinni zostać objęci wszyscy uczestnicy
tj. 8 osób przebywających w gospodarstwie. Usługa ubezpieczenia powinna obejmować: grupowe ubezpieczenie NNW na czas realizacji przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Oferent jest zobowiązany do przedłożenia Organizatorowi kopii polisy potwierdzającą jej opłacenie – pierwszego dnia uczestnictwa uczestników gospodarstwa opiekuńczego w gospodarstwie.
5) Oferent musi zapewnić: świadczenie opieki dziennej, terapii zajęciowej (m.in. socjoterapia, arteterapia, ergoterapia), świadczenie usług zdrowotnych i muzykoterapeutycznych/tanecznych dla uczestników gospodarstwa opiekuńczego.
6) Opracowanie planów terapii z wykorzystaniem potencjału gospodarstwa oraz z uwzględnieniem potrzeb uczestników. Gospodarstwo opiekuńcze działając na terenie wsi, wykorzystuje zasoby środowiska naturalnego oraz specyficzny dla niego system funkcjonowania (ogród, zwierzęta).
W zależności od zasobów gospodarstwa i preferencji uczestników w ww. programach można kłaść nacisk na realizację: zooterapii, naturoterapii, silvioterapii, agroterapii. Opracowanie planów nastąpi
we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcielu.
3. Personel
 1. zatrudnienie opiekuna, który:
 1. posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, lub
 2. posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbył minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,
 3. posiada badanie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych.
 
2) zakres obowiązków i odpowiedzialności – opiekuna:
 1. udzielanie wsparcia i pomocy uczestnikom gospodarstwa opiekuńczego w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego oraz korzystania z zajęć i aktywności w gospodarstwie;
 2. opieka nad uczestnikami i czuwanie nad ich bezpieczeństwem w trakcie pobytu 
  w gospodarstwie;
 3. dostosowywanie świadczonej opieki i sposobu organizacji dnia/zajęć w gospodarstwie do potrzeb
   i możliwości uczestników gospodarstwa opiekuńczego;
 4. organizowanie czasu uczestnikom;
 5. utrzymywanie kontaktu z rodziną (opiekunami faktycznymi) uczestników gospodarstwa opiekuńczego,
 6. w tym w szczególności przekazywanie im informacji na temat pobytu uczestnika w gospodarstwie;
 7. nadzorowanie pracy wykonywanej przez wolontariusza/y skierowanego przez Oferenta lub/ i Ośrodek Pomocy Społecznej do świadczenia zajęć kreatywno – ruchowych;
 8. prowadzenie dokumentacji merytorycznej potwierdzającej funkcjonowanie gospodarstwa (m.in. listy obecności uczestników gospodarstwa opiekuńczego, prowadzenie kart czasu pracy) prowadzenie innych dokumentów potwierdzających realizację poszczególnych działań oraz jej terminowe dostarczanie dla– Organizatora - Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu. Wzory tych dokumentów zostaną dostarczone przez Organizatora.
 9. nadzorowanie korzystania przez uczestników gospodarstwa opiekuńczego z infrastruktury gospodarstwa, sprzętu, dodatkowego wyposażenia, gier i innych materiałów;
 10. dbanie o infrastrukturę gospodarstwa, gdzie sprawowana jest opieka oraz sprzęty i wyposażenie;
 11. zgłaszanie braków i nieprawidłowości Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzcielu, w tym nadzorowanie stanu infrastruktury gospodarstwa, gdzie sprawowana jest opieka, oraz propozycji usprawnień mogących mieć wpływ na świadczenie usług opiekuńczych oraz bezpieczeństwo;
 12. nadzorowanie zachowań uczestników gospodarstwa opiekuńczego, zwłaszcza jeśli może mieć to wpływ na bezpieczeństwo uczestników gospodarstwa opiekuńczego oraz personelu gospodarstwa;
 13. zachowywanie w tajemnicy informacji poufnych, do których będzie mieć dostęp w związku
  z wykonywanymi obowiązkami, w szczególności danych osobowych, w tym danych szczególnych/ wrażliwych;
 14. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcielu w zakresie dostosowania wsparcia do indywidualnych potrzeb uczestników gospodarstwa opiekuńczego;
 15. udzielanie informacji i promocja gospodarstwa opiekuńczego oraz projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” (w ramach którego funkcjonują gospodarstwa opiekuńcze).
WAŻNE: Oferent musi zapewnić zastępstwo w zakresie funkcjonowania gospodarstwa opiekuńczego i sprawowania opieki w razie nieobecności opiekuna  
3) zatrudnienie asystenta
Usługa asystencka świadczona będzie przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu posiadającego kwalifikacje do pracy z osobami starszymi i z osobami z niepełnosprawnościami.
 
4. Transport uczestników
1) Za transport (dowóz do gospodarstwa i odwiezienie do miejsca zamieszkania) uczestników gospodarstwa opiekuńczego odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu;
 1. Transport odbywać się będzie pojazdem przeznaczonym do przewozu osób, a kierowca posiadać będzie stosowne uprawnienia;
 2. Pojazd, który będzie przeznaczony do przewozu osób jest sprawny technicznie, posiada ważne badania techniczne oraz ważne ubezpieczenie OC. Przewóz osób odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Oferent w przypadku organizacji wyjazdów w ramach gospodarstwa opiekuńczego zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie przejazdu odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej opieki.
5. Wyżywienie
1) Oferent zapewni osobom przebywającym w gospodarstwiekażdego dnia śniadania i dwudaniowy obiad dla każdego uczestnika;
2) Posiłki przygotowywane na miejscu (w gospodarstwie) z zachowaniem warunków sanitarnych i higienicznych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
3) Uczestnicy gospodarstwa opiekuńczego mogą być angażowani do przygotowywania śniadania. Ze wspólnym przygotowywaniem posiłków można połączyć wiele dodatkowych zadań m.in.: organizacje warsztatów kulinarnych, czy ekologiczną uprawę roślin. Osoby odpowiedzialne
za przygotowywanie posiłków z uczestnikami, powinny posiadać wiedzę na temat zrównoważonej i zdrowej diety.
4) Dzienne wyżywienie składa się ze śniadania, obiadu złożonego z dwóch dań.Przez cały dzień pobytu Oferent zapewni podopiecznym wodę/soki/kompot i ciepłe napoje. Posiłki powinny być wysokiej jakości, bez użycia produktów typu instant, z zachowaniem wszelkich norm żywieniowych;
 1. Minimalne wymagania ilościowe:
 • śniadanie: np. pieczywo - min. 20 dag/osobę, sałatka - min. 20 dag/osobę; kanapki: pieczywo - min. 20 dag/ osobę, masło - 2 dag/ osobę, sery - 5 dag/ osobę lub wędliny - 10 dag/osobę; warzywa - całość po min. 20 dag/osobę; gramatura podana w przykładach dotyczy jednej porcji;
 • minimum raz w tygodniu będzie serwowane ciasto, które może zostać upieczone w trakcie warsztatów kulinarnych;
 • swobodny i nieograniczony dostęp do wody mineralnej i/lub soków i/lub kompotu oraz ciepłych napoi (kawa, herbata) a także  dodatków do napoi (cukier, mleko, cytryna);
 • Oferent ma obowiązek uwzględnić w zapewnieniu wyżywienia specjalne potrzeby (jeśli takie zostały zgłoszone przez osoby przebywające w gospodarstwie opiekuńczym).
 
6. Usługi zdrowotne
1) usługi zdrowotne będą dobierane i realizowane w zależności od potrzeb uczestników;
2) Oferentzapewni min.25 godzin świadczeń zdrowotnych w okresie 5 miesięcy. Osoby, które będą świadczyły usługi zdrowotne muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i stosowne wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie;
3) usługi zdrowotne jakie można zapewnić to poradnictwo i doradztwo m.in.: psychologa, logopedy, seksuologa, pedagoga, pielęgniarki środowiskowej, rehabilitanta/fizjoterapeuty i inne w zależności od potrzeb.
 
7. Organizacja warsztatów muzykoterapeutycznych/tanecznych
W każdym miesiącu musi odbyć się jeden warsztat trwający ok. 1,5 godz. (5 warsztatów w ciągu realizacji zadania). Za zgodą Organizatora tematyka warsztatów może zostać zmieniona na taką jakiej oczekują uczestnicy.
8. Zakup środków ochrony osobistej
Niezbędne środki ochrony osobistej, w które gospodarstwo powinno zostać wyposażone
to m.in.: mydło w płynie, ręczniki papierowe, żel antybakteryjny i płyn dezynfekujący.
 
9. Wypożyczenie sprzętu
Oferent musi zabezpieczyć środki na wypożyczenie sprzętu, które w razie konieczności będzie służyło jako wsparcie dla uczestników w celu zwiększania ich samodzielności i umożliwienia pełnego korzystania z proponowanych zajęć/ wycieczek (np. wózek inwalidzki, chodzik).
 
10. Pozostałe informacje dot. realizacji zadania
Ogłaszający oczekuje od Oferenta pełnej współpracy w zakresie:
1) uzgadniania wszelkich kwestii związanych z realizacją usług opiekuńczych w gospodarstwie;
2) opracowywania planów terapii;
3) utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma);
4) informowania Organizatora o ewentualnych zmianach personelu skierowanego do wykonania oferty;
5) bieżącego informowania Organizatora o wszelkich trudnościach związanych z realizacją zadania.
II.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania w 2023r. planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 złotych), z czego 20% od tej kwoty Oferent może maksymalnie przeznaczyć nakoszty związane z obsługą zadania.
 1. Zasady przyznawania środków      
   
1. Środkifinansowenarealizacjęzadaniapochodzą z budżetu własnego Gminy Trzciel.
2. Zlecenia zadania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawyz dnia 24 kwietnia2003r.o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie(Dz. U. z2023r.poz. 571).
3. Wysokośćprzyznanychśrodkówmożebyćniższaniżwnioskowanaw ofercie.W takimprzypadkuoferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jegorealizacji.
4. Wprzypadku,o którymmowawust. 2,oferentzobowiązanyjestdodostarczeniaaktualizacjiplanu iharmonogramu/opisu rezultatów/kalkulacji przewidywanych kosztów.
5. BurmistrzTrzcielamożeodmówićpodmiotowiwyłonionemuw konkursieprzyznaniaśrodkówfinansowych i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywistyzakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracązdolnośćdoczynnościprawnych,zostanąujawnionenieznanewcześniejokolicznościpodważającewiarygodnośćmerytoryczną lub finansową oferenta.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania (w tym ewentualne kwestie związane z płatnością wynagrodzenia w transzach) reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Trzciel.
 
IV.Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadaniewinnobyćzrealizowane w okresie 01.08.2023r.- 31.12.2023r. (łącznie 5 miesięcy).
2. Zadaniepowinnobyćzrealizowanez najwyższąstarannością,zgodniezzawartąumowąoraz
obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie.
3. Oferent wydatkuje przyznane środki finansowe po podpisaniu umowy z Gminą Trzciel.
 
V.Termin składania ofert.
1. Ofertynależyskładaćwsekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu, Plac Zjednoczenia Narodowego 9,wterminie do 21 lipca 2023r. do godz. 15:00.
2. OterminiezłożeniaofertydecydujedatawpływudoOśrodka Pomocy SpołecznejwTrzcielu.
3. DrukofertyzamieszczonyjestwrazzOgłoszeniem.
4. Doofertynależyzałączyć:
 1. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentowania podmiotu składającego ofertę niż wynika z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (pełnomocnictwo) zawierający:
  1. upoważnienie do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego i/lub,
  2. zgodę na zawarcie umowy w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 2. informację zawierającą nr rachunku bankowego oferenta oraz dane osoby upoważnionej lub osób upoważnionych do zawierania umów (imię, nazwisko, funkcja oraz nr PESEL) – załącznik do oferty,
 3. statut
 4.  
W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawieraćpełneimię i nazwisko oraz funkcję pełnionąwreprezentacji organizacji pozarządowej.
VI.Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1. Wybórofertzostanie dokonanywciągu30 dniod upływuterminu składaniaofert.
2. Ofertyzłożonepoterminielubprzezpodmiotnieuprawnionyniebędąrozpatrywane.
3. Ofertyzwierającebłędyformalnenieuzupełnionewterminie5dnioddniapowiadomieniapisemnego,mailowegolub telefonicznego – zostanąodrzucone z przyczyn formalnych.
 •  
 1. w niewłaściwy sposób (przesłanie faxem, drogą elektroniczną);
 2. na niewłaściwym druku oferty;
 3. bez podpisów osób upoważnionych;
 4. wypełnionej w sposób nieczytelny (uniemożliwiający przeczytanie);
 5. niekompletnie wypełnionej;
 6. dotyczącej realizacji więcej niż jednego zadania;
 7. przez organizację pozarządową, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;
 8. zawierającej błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
4. Komisjakonkursowaprzedstawiaswojąpropozycjęwysokościśrodków finansowychnarealizację
zadania publicznego.
5. OcenaKomisjiwrazzpropozycjąwysokościśrodkówfinansowychjestprzekazywanaBurmistrzowi
Trzciela, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
6. OddecyzjiBurmistrzaTrzcielaniestosujesiętrybuodwołania.
VII.Postanowienia końcowe.
 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie zarządzenia Burmistrza Trzciela, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzciel, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Trzcielu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.
 2. Dodatkowe informacje na   temat   konkursu   można   uzyskać   w siedzibie   Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu, Plac Zjednoczenia Narodowego, w godz. pracy ośrodka,   lub pod   numerem   telefonu:   (+48) 95 7431 414.
 3. Ochrona danych osobowych: Administratorem danych osobowych zawartych w złożonych ofertach jest Burmistrz Trzciela. Dane osobowe zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i są   niezbędne do    wypełnienia    obowiązku    prawnego    wynikającego    
  z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Osobom, których dane zostały zawarte w ofertach przysługują prawa: dostępu, usunięcia, sprostowania, ograniczenia oraz sprzeciwu wobec danych osobowych, których ich dotyczą. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej przy ogłoszeniu konkursowym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-05 13:26:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-05 13:26:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-02 17:52:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony