ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry

Informacja ogłoszona dnia 2016-11-14 12:29:52 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Trzciel, dnia 14 listopada 2016 r.
 
O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasienic i Lutol Mokry
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu nr XXIII/187/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry, zmienionej uchwałą nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 listopada 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, od poniedziałki do piątku w godzinach pracy urzędu oraz w soboty w godzinach 8-16.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, o godz. 11:00.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzciela z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2016 r.
 
 Burmistrz Trzciela
( - )  Jarosław Kaczmarek
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasienic i Lutol Mokry
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz.U. z 2016 r., poz. 353) w powiązaniu art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu nr XXIII/187/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry, zmienionej uchwałą nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 21 listopada 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, od poniedziałki do piątku w godzinach pracy urzędu oraz w soboty w godzinach 8-16.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, o godz. 11:00.
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu miejscowego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu miejscowego jest Burmistrz Trzciela.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Burmistrz Trzciela
( - )  Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-14 12:29:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-14 12:29:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-14 12:30:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
993 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony