ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-03 08:55:43 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zarządzenie Nr  200/2017
Burmistrza Trzciela
z dnia 03 lutego 2017 roku
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016.446, 1579), art. 15. ust. 2a - 2f, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016.1817)) oraz §11. ust. 5 i §15. ust. 1-3 Uchwały Nr XIII/157/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 15.12.2016r., poz. 2640), zarządzam, co następuje:
 
 § 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn.
Organizacja  czasu  wolnego  dzieciom  i  młodzieży  z  elementami  profilaktyki
 w następującym składzie:
a) Przewodniczący  komisji – Jacek   Ignorek –  przedstawiciel   Urzędu   Miejskiego   w   Trzcielu
b) Członek  komisji – Zygmunt  Czarnecki  -   przedstawiciel   Gminnej   Komisji    Rozwiązywania  
    Problemów   Alkoholowych
c) Członek komisji – Roman Piechaczek – przedstawiciel  Rady Miejskiej w Trzcielu
d) Członek komisji - Andrzej Kłosowski - przedstawiciel organizacji  pozarządowej
 
§ 2. 1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
2.  Do  członków  Komisji  biorących udział w  opiniowaniu ofert  stosuje się przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania  administracyjnego – dotyczące  wyłączenia  pracownika.
3. Każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 2, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.
 
§ 3. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
3. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen zawierający: nazwę organizacji zgłaszającej ofertę, krótki opis oferty oraz wolne pola na wpisanie ocen cząstkowych, według kryteriów podanych w § 4, ust. 1, oraz na ocenę łączną. Każdy arkusz zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny.
4. Ocena końcowa danej oferty jest średnią arytmetyczną obliczoną z ocen łącznych wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę.
5. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych od najwyższej do najniższej.
 
§ 4. 1. Przy rozpatrywaniu ofert w konkursie otwartym Komisja uwzględnia następujące kryteria:
1) zgodność projektu z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej(0-5 pkt.),
2) możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową (0-5 pkt.),
3) wartości merytoryczne projektu, w tym proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne (0-5 pkt.),
4) koszt realizacji w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym wysokość udziału środków własnych
oraz wysokość dotacji (0-5 pkt.),
5) dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej z gminą, w tym solidność wywiązania się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu ostatnich dwóch lat (0-5 pkt.).
2. Maksymalna łączna ilość punktów: 25.
 
§ 5. Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym spełniających warunki formalne oraz ofert odrzuconych,
3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem kwot przyznanych dotacji,
4) ewentualne uwagi o odczytaniu protokołu,
5) podpisy wszystkich członków komisji konkursowej.
 
§ 6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie o wyborze Oferenta i przedstawia wyniki konkursu Burmistrzowi Trzciela, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji i wysokości przyznanej dotacji.
 
§ 7. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także zawiadamia się oferentów oraz osoby zainteresowane.
 
 
Burmistrz Trzciela
/-/ Jarosław  Kaczmarek                                                                                                  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-03 08:55:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-03 08:55:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-03 09:33:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony