ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Burmistrza Trzciela o przyjęciu przez Radę Miejską w Trzcielu uchwałą Nr XXXIV/256/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Brójce.

Informacja ogłoszona dnia 2017-11-29 09:44:40 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
PODSUMOWANIE
 
STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
 
 
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej mpzp) obejmuje niewielki teren z części obrębu geodezyjnego Brójce, położony przy drodze krajowej nr 92 i granicy z gminą Szczaniec.
            Podstawę do opracowania projektu mpzp stanowiła uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Rady Miejskiej w Trzcielu  Nr XXI/ 144 /2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w obrębie BRÓJCE (obejmującego obszar działek o nr ewidencyjnych 737, 738, 739, 740, 741, 742 o przeznaczeniu pod działalność gospodarczą głównie usługową).
            W wyniku realizacji uchwały został opracowany projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
            Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię 4,27 ha (w granicach działek o nr 737, 738, 739, 740, 741, 742). Obecnie ponad połowa powierzchni jest zagospodarowana i zabudowana obiektami wykorzystywanymi pod działalność głównie usługową. Mniejszy fragment obszaru  stanowi użytek rolny (w klasach RV i RVI).
            Przedmiotem ustaleń  projektu mpzp są tereny  inwestycyjne oznaczone symbolem U i tereny infrastruktury technicznej oznaczone symbolem E.
Przeznaczenie terenu U:
 • przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa;
 • uzupełniające: składy i magazyny, przetwórstwo przemysłowe, wyroby z drewna, wikliny i tapicerskie.
Przeznaczenie terenu E:
 • przeznaczenie podstawowe - stacja elektroenergetyczna;
 • uzupełniające: zieleń.
                Projekt mpzp jest dokumentem wskazanym w art. 46 pkt 1 z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
            W  trakcie sporządzania projektu wg art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) zapewniano warunki dla przeprowadzenia oceny wg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wykonano:
1) ekofizjografię na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamieszczoną po stronie 282 dokumentacji planistycznej,
2) uzgodniono szczegółowość informacji, które mają być zawartych w prognozie :
 1. określona została w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp znak: WZŚ.411.66.2016.JF z dnia 21 listopada 2016 r. zamieszczonym na str. 43 dokumentacji planistycznej, z zakresem zgodnym  z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przy jednoczesnym uszczegółowieniu o informacje określone w przedmiotowym piśmie str. 43-44,
 2. w piśmie zamieszczonym na str. 50-51 Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarno Epidemiologicznego pismem z dnia  5 grudnia 2016 r., znak: NS.NZ.4201.71.2016, w którym PPISE uzgodnił w następujący sposób zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko: prognoza powinna spełniać wymagania określone w art. 51 ust. 2 oraz w art., 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie wpływu na zdrowie ludzi.
Oba stanowiska o jednoznacznym zakresie  uwzględniono w prognozie.
3) wykonano prognozę - w brzmieniu zamieszczonym na stronach od str. 59 do str. 126 dokumentacji planistycznej,
4) uzgodniono, opiniowano sporządzone dokumenty  mpzp, prognozę:
 1. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., który wyraził opinie pozytywne  w piśmie WZŚ.410.133.2017.JF z dnia 27 kwietnia 2017 r. , zamieszczone w wykazach  str. 196 i 219 (i w załączonych potwierdzeniach str. 198 i 226),
 2. z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp., która po wstępnym stanowisku negatywnym i wykonanych uzupełnieniach wyraziła opinię pozytywną w piśmie NZ.9022.289. 2017.KJ dn. 10 lipca 2017 r. zamieszczoną  w wykazie na str. 196 i potwierdzeniu na str. 214,
 3. z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarno Epidemiologicznym w Międzyrzeczu, który po wstępnym stanowisku negatywnym i wykonanych uzupełnieniach wyraziła opinię pozytywną w piśmie NS.NZ.4201.28.2017 dnia 11.07.2015 r. w wykazie na str. 196  i potwierdzeniu na str. 205,
 4. z innymi jednostkami zamieszczone na stronach od 196 do 246 dokumentacji planistycznej na str. od 199  do 246 dokumentacji planistycznej,
5) zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu:
 1. ogłaszano o przystąpieniu, opiniowaniu, udostępnianiu dokumentów o miejscach, terminach i sposobach udostępnienia  informacji, o możliwościach i sposobach składania wniosków i uwag, możliwościach zapoznania się z dokumentami, powyższe informacje zamieszczano na tablicy ogłoszeń UG, na stronie internetowej gminy, oraz w prasie lokalnej.  Wykonywanie powyższych czynności zawierają potwierdzenia zamieszczone w dokumentacji planistycznej na str. od 3 do 9, od str. 247 do str. 250 i po str. 276 dokumentacji planistycznej,
 2. w wyniku ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu mpzp i prognozy nie wniesiono uwag - potwierdzenie zamieszczone została na str. 56,
 3. opinie i uzgodnienia: z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarno Epidemiologicznym w Międzyrzeczu, z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. udostępniane do wglądu publicznego,
 4. w wyniku  ustalonego terminu składania wniosków i uwag w okresie udostępnienia do wglądu publicznego dokumentów od 25 września do 30 października 2017 r.  nie zgłoszono uwag i wniosków, potwierdzenie ich braku zawarto na str. 253 dokumentacji planistycznej,
6) uzasadnienie dot. przyjęcia dokumentu uchwalonego  mpzp zamieszczono na str. 277 i BIP Gminy, wraz z komunikatem o przyjęciu dokumentów  potwierdzonym na kolejnych stronach (w zakresie pkt. 8),
7) ogłoszenia o przyjęciu dokumentów zamieszczono na tablicy ogłoszeń, na BIP Gminy oraz skierowano do prasy,  potwierdzenie tych czynności zamieszczono na  stronach od 279 do 289 dokumentacji planistycznej.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
dot.: przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel część obrębu geodezyjnego Brójce.
 
            Przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wykonany został na podstawie uchwały  Rady Miejskiej w Trzcielu  Nr XXI/ 144 /2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w obrębie BRÓJCE.
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz opinie określone w art. 54, ust. 3 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 , 1566 i 1999).
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzedzone zostało uzyskaniem jednakowego zakresu prognozy od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który został przyjęty przez  sporządzającego dokument.
W trakcie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzanego mpzp zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdorazowo na etapie przystąpienia do sporządzania dokumentów, wyłożenia do wglądu dokumentów  w związku z prowadzonym postępowaniem informowano:
o możliwości składania wniosków,
o możliwości zapoznania się z ww projektem i prognozą
o możliwości zapoznania się dokonanymi opiniami i uzgodnieniami w terminach,
o miejscu i możliwościach składania uwag i wniosków do ww. dokumentu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozę udostępniono do wglądu publicznego od 10 września (BIP) do 24 października w celu zgłaszania uwag i wniosków i ogłaszano o przeprowadzeniu dyskusji publicznej, która się odbyła 29 września 2017 r. o godz. 1200. Fakt przeprowadzenia dyskusji zawiera protokół zamieszczony na stronie 251 dokumentacji planistycznej.
W wyniku udostępnienia projektu planu i prognozy sporządzonej dla potrzeb planu, w okresach podanych do publicznej wiadomości w komunikatach ogłoszeniach prasowych i na tablicach Urzędu, nie wniesiono uwag i wniosków, ten fakt potwierdza wykaz uwag do projektu stanowiący integralną część dokumentacji formalno – prawnej prac planistycznych.
            W opracowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzięto pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, skonstruowano zapisy tak, aby w dostatecznym stopniu zapewnić ochronę poszczególnych komponentów przyrodniczych i środowiska jako całości. W ustaleniach planu, przez przyjęcie zasady zabudowy ograniczonego powierzchniowo terenu pod rozwój działalności gospodarczej,  przy graniczący z terenem zabudowanym i  przekształconym, ograniczono szkody dla środowiska.
            Biorąc po uwagę rodzaj działalności o dominującej funkcji usługowej,  oddziaływanie obiektów  oraz  ustalone zagospodarowania terenu ze znacznym udziałem wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, zabezpieczeniami  w zakresie infrastruktury technicznej, a także znaczną odległość obszaru planistycznego od granic państwa, należy uznać, że oddziaływanie transgraniczne planowanego przedsięwzięcia jest w sensie przyrodniczym niemożliwe i nie będzie miało miejsca.
            Również nie odnotowano wpływu realizacji przedmiotowego planu miejscowego na obszar naturowy „Dolina Leniwej Obry” (PLH080001), można wykluczyć istotne negatywne oddziaływanie na przedmioty ochrony tego obszaru chronionego oraz na jego integralność funkcjonalno – przestrzenną. Na obszarze planistycznym nie znajdują się żadne siedliska wskazane do ochrony, wymienione w załączniku do Dyrektywy Siedliskowej, ani też sam teren nie stanowi siedlisk istotnych z punktu widzenia lęgowego, pokarmowego, lokalnych tras na żerowiska czy zasadniczych korytarzy migracyjnych dla kluczowych dla tego obszaru naturowego zwierząt.
            Zważywszy iż obszar objęty analizowanym planem miejscowym nie stanowi żadnego istotnego zagrożenia dla funkcjonowania tego obszaru natury 2000 nie rozważano rozwiązań alternatywnych.
Nie przewiduje się przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji ustaleń mpzp ze względu na przeznaczenie terenu pod funkcje zakwalifikowane do obszarów, na których prognozowane skutki realizacji ustaleń nie spowodują pogorszenia stanu środowiska. Zakłada się jedynie realizację postanowień mpzp wraz oceną aktualności dokumentów planistycznych przeprowadzaną w trybie przewidzianym artykułem 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej urzędu oraz skierowano do prasy.
Należy stwierdzić, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i w całości realizuje przedstawione w uchwale intencyjnej zamierzenie.
 
             

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-29 09:44:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-29 09:44:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-29 10:57:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony