ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Burmistrza Trzciela w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-16 13:14:11 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Trzciel dnia: 2019.01.15.
 
 
BURMISTRZ TRZCIELA
OGŁASZA
 
otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację:
1. Organizacja  czasu wolnego  dzieciom i młodzieży z elementami  profilaktyki.
2.Wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na   realizację  zadania  w  2019r.- 16.000 zł. (w 2018r.-18.000zł.w 2017r.-20.000zł.).
II. Zasady przyznawania dotacji :
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają:
Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz.U.2018.poz.450 z późn.zm.).
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019r.(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 31.12.2018r. poz.3131)
Uchwała   Nr XLI/330/10   Rady  Miejskiej   w Trzcielu z  dnia  28 października  2010r.   w sprawie określenia trybu postępowania przy zlecaniu  przez  Gminę  Trzciel  organizacjom   pozarządowym   oraz   podmiotom,  o których mowa  w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24  kwietnia   2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,       zadań  Gminy  do  realizacji,  sposobu   ich   rozliczania  oraz   kontroli  wykonywania   zleconego  zadania.
Uchwała nr XLVI/360/2018  Rady  Miejskiej  w  Trzcielu  z   dnia 13 grudnia 2018 w sprawie rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania  narkomanii na 2019r.
2. Dotację mającą na celu wsparcie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
3. W przypadku wyboru ofert do realizacji, kwota dofinansowania ze strony Gminy Trzciel nie może przekroczyć 80 % rzeczywistych kosztów.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania oraz poszczególne kwoty udzielonych dotacji regulują umowy zawarte pomiędzy Oferentem a Gminą Trzciel.
5. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej, oferent ma prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. IV ogłoszenia konkursowego. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
III. Termin i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2019 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy, warunki realizacji oraz wysokość przyznanej dotacji określone zostaną w umowach.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.Zadanie  winno  być  wykonane dla  jak największej liczby dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzciel.
4.Środki z dotacji przeznaczone mogą być wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem.
5.Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania następuje przede wszystkim przez:
a) przedstawienie imiennych list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz z rodzajem i liczbą godzin pracy,
b) załączenie pisemnych umów z wolontariuszami.
6. Wszelkie wydatki poniesione przed dniem otrzymania dotacji nie będą uwzględnione w rozliczeniu dotacji.
IV. Termin i miejsce składania ofert oraz wymagania formalne
1. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22 lub nadesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 06 lutego 2019r. do godz.14:00.
2.Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.
3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży 2019” i nazwą podmiotu, na aktualnym formularzu. 
4. Formularz oferty, będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.bip.trzciel.pl, www.trzciel.pl  lub w Urzędzie Miejskim w Trzcielu. ( link do formularzy)
5. Oferta powinna zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,                           
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,                                                                                                            
- kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego                                                            
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
- informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskiwanych na realizację danego zadania z innych źródeł     deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.(wpłaty i składki adresatów zadania to działalność odpłatna). Przy szacowaniu wielkości     wkładu osobowego należy określić czynności, które zostały powierzone wolontariuszom bądź członkom   organizacji, czas  ich realizacji oraz koszty, jakie należałoby  ponieść zatrudniając  odpłatny  personel.  Wkład  osobowy musi  być  skalkulowany  wg  ogólnie   obowiązujących   stawek rynkowych wg instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej www.trzciel.pl w dziale Organizacje pozarządowe.
6.Do oferty należy dołączyć:
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji(nie starszy niż 2 tygodnie na dzień złożenia oferty),potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej.
V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
1.Oceny  ofert  dokona   powołana   zarządzeniem   przez  Burmistrza  Trzciela  Komisja 
 Konkursowa.
2. Przy merytorycznym rozpatrywaniu ofert nie podlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych, Komisja uwzględnia następujące kryteria :zgodność projektu z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
-możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,                                                                         -wartości merytoryczne projektu, w tym proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje    -koszt realizacji w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym wysokość udziału środków własnych oraz wysokość dotacji,
-dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej z gminą, w tym solidność wywiązania    się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu ostatnich dwóch lat.
Organizacja pozarządowa powinna  mieć w statucie zapis o przeciwdziałaniu  patologiom społecznym.
3. Kryteria wyboru ofert, określone w ust. 2, uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.
 
VI. Termin i tryb wyboru ofert
1. Wybór ofert nastąpi w terminie 21 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Trzciela.
4. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
VII. Postanowienia końcowe
 
1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
- akceptacja przez strony postanowień umowy,
- w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, przedstawienie zaktualizowanego kosztorysu/harmonogramu realizacji zadania,
- oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.
3. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania (do 30 dni po upływie terminu określonego w umowie) zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016.1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
4. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także zawiadamia się oferentów oraz osoby zainteresowane.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, określonych w ogłoszeniu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 
                                                                                  
  Z up. Burmistrza
  Jacek Ignorek
  Sekretarz Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-16 13:12:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-16 13:14:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-08 10:26:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
824 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony