ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Trzciela w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy około 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce ewidencyjnej nr 62/3 obręb Siercz, gmina Trzciel, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-26 15:16:08 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.2.2021.JG
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że kończy, prowadzone na wniosek S ENERGY FOUR Sp. z o.o., ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra – pełnomocnik Maciej Morąg, ul. Noskowskiego 25/2, 51-611 Wrocław, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
„budowie i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy około 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce ewidencyjnej nr 62/3 obręb Siercz, gmina Trzciel, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest S ENERGY FOUR Sp. z o.o., ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra.
Pełnomocnik Maciej Morąg, ul. Noskowskiego 25/2, 51-611 Wrocław,
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeku Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.) strony mogą zapoznać się z wydanymi opiniami, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 
    Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz  Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. w godz.               7.30 – 15.30.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że w powyższej sprawie wpłynęły opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. – opinia znak: WZŚ. 4220.112.2021.DB z dnia 18.02.2021r. (d.w. 19.02.2021r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16,  66-300 Międzyrzecz – opinia sanitarna NS.NZ.4201.16.2021 z dnia: 22.02.2021r. (d.w. 24.02.2021r.), a także Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. ul. F. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp. - opinia znak: PO.ZZŚ.1.435.50m.2021.KW z dnia 18.02.2021r. (d.w. 23.02.2021r.) – o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że liczba stron w postepowaniu przekracza 10 w związku z czym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283 ze zm.).
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
Stosownie do art. 63 kpa podania (żądania, wyjaśnienie, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczna skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
 Burmistrz Trzciela
 ( - )   Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-26 15:16:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-26 15:16:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26 15:16:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony