ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) dla inwestycji polegającej na „przebudowie oczyszczalni ścieków”, działki nr 360/1, 360/2, 27/2, obręb 1 m. Trzciel, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-24 16:42:59 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.6.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji
      (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 247 ze zm.)zawiadamia, że zakończył, prowadzone na wniosek Gminy Trzciel – Pełnomocnik Pan JakubSzmidchen – ConstruPrim Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp.,
postępowanie administracyjne i dnia 15.11.2021r. wydał decyzję nr 13/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 „przebudowie oczyszczalni ścieków”, działki nr 360/1, 360/2, 27/2, obręb 1 m. Trzciel, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest Gmina Trzciel.
Pełnomocnik – Jakub Szmidchen.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz  Trzciela zawiadamia, że wydana decyzja oraz akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia służą uprawnienia określone w  art.111 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
Stosownie do art. 63 kpa podania (żądania, wyjaśnienie, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczna skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), który mówi, że jeżeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.
 
                                                                                                Burmistrz Trzciela
 
                                                                                         ( - )  Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-24 16:42:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-24 16:42:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-24 16:42:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony