ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej F006310 Jasieniec-Rybojady przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 2 – obręb Jasieniec oraz na dz.o nr ewid. 91, 252, 253, fragment dz. nr 249– obręb Rybojady, gmina Trzciel

Informacja ogłoszona dnia 2022-07-20 13:56:46 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak:  GP.6733.2.2022.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela kończące postępowanie
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503)  zawiadamia, że kończy, prowadzone na wniosek Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, w imieniu i na rzecz której działa Pan Wojciech Przyłucki - Biuro Drogowe „TRASA z siedzibą w Rzepinie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie drogi gminnej F006310 Jasieniec-Rybojady przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 2 – obręb Jasieniec oraz na dz.o nr ewid. 91, 252, 253, fragment dz. nr  249– obręb Rybojady, gmina Trzciel
Inwestor:  Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.
Pełnomocnik:  Pan Wojciech Przyłucki.
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) strony mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z postanowieniami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu-Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostępnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu–zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o p.z.p. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 503).
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
                                                                                                              Burmistrz Trzciela
                                                                                                          ( - )  Jarosław Kaczmarek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-20 13:56:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-20 13:56:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-20 13:56:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony