ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2028”

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-26 11:48:48 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Trzciel, 26 sierpnia 2022 roku
PG.060.1.2022.RKa
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TRZCIELA
 
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.),
informuję
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2028”.
 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Burmistrz Trzciela wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2028”. (pisma znak: PG.060.1.2022.RKa z dnia 18.07.2022r.).
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia 11.08.2022r. znak WZŚ.411.124.2022.DT i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia 18.08.2022r. znak NZ.9022.341.2022.AK uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2028”.
Zgodnie z art. 48 ust. 3 ww. ustawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy, tj.:
 
1) charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 ustawy - celem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2028 (PGN) jest zaplanowanie szeregu działań, w tym inwestycyjnych, których efektem ma być ograniczenie przewidywanej emisji w roku 2028, a przez to poprawa jakości środowiska naturalnego i życia mieszkańców. PGN określa strategię inwestycji i innych działań służących redukcji gazów cieplarnianych, podniesieniu efektywności energetycznej i zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych.
 
Zasięg PGN obejmuje teren Gminy Trzciel o łącznej powierzchni 17 751 ha i liczbie ludności 6399 osób (stan na dzień 30.06.2022r.). Biorąc pod uwagę wszystkie źródła emisji CO2 (mieszkalnictwo, przedsiębiorstwa, transport lokalny, tranzyt, oświetlenie, obiekty publiczne), dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel zostały wyznaczone następujące cele, których osiągnięcie przewiduje się na rok 2028:
-   redukcja do roku 2028 emisji gazów cieplarnianych o -68,10% (tj. o -30 914,10 Mg CO2/rok, wartość odniesienia: 45 395,69 Mg CO2 /rok), w stosunku do roku bazowego, tj. 2015r. (redukcja o 1,85% (tj. o 1 452,00 Mg CO2/rok, wartość odniesienia: 78 470,75 Mg CO2 /rok), w stosunku do roku analizy śródokresowej – tj. 2020r. – tj. de facto powstrzymaniu wzrostu emisji odnotowanego w 2020r.)
-   zwiększenie do roku 2028 udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do poziomu 22,31% (tj. wzrost wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych o 1 292,00 MWh/rok; wartość odniesienia, tj. całkowite zużycie energii elektrycznej: 5 792,07 MWh/rok), w stosunku do roku bazowego, tj. 2015r. (zwiększenie o 25,81% (tj. o 1 250,00 MWh/rok, wartość odniesienia: tj. całkowite zużycie energii elektrycznej: 4 843,02 MWh/rok), w stosunku do roku analizy śródokresowej – tj. 2020r.)
-   redukcja do 2028 roku zużycia energii finalnej o 2,70% (tj. o 1 323,33 MWh/rok; wartość odniesienia: 49 079,69 MWh/rok), w stosunku do roku bazowego, tj. 2015r. (redukcja do 2028 roku zużycia energii finalnej o 4,05% (tj. o 2 017,88 MWh/rok; wartość odniesienia: 49 774,25 MWh/rok), w stosunku do roku analizy śródokresowej – tj. 2020r.)
a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć - PGN nie będzie wyznaczał ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).
b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach - zapisy PGN są zgodne z kierunkami wyznaczonymi w „Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” PGN pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166 z późn. zm.).
c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska - PGN jest zgodny z celami pakietu klimatyczno-energetycznego, realizuje wytyczne określone w „Zielonej Księdze”, gdzie wskazane są następując cele do 2030r. dla Unii Europejskiej:
•   ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40%
•   zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o minimum 32%
•   zwiększenie efektywności energetycznej o nie mniej niż 32,5%.
PGN jest również zgodny z Dyrektywą 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, w której Komisja Europejska nakłada obowiązek oszczędnego gospodarowania energią, wobec jednostek sektora publicznego.
Regulacje zawarte w w/w przepisach wdrożone są w krajowych ustawach i rozporządzeniach.
d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska - działania wskazane w PGN mają na celu przede wszystkim poprawę jakości życia, ochronę zdrowia mieszkańców i ochronę środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej oraz redukcję zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Trzciel oraz poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. Niska społeczna świadomość ekologiczna skutkuje niewłaściwym postępowaniem w zakresie emisji spalin.
 
2) rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności:
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań - działania wskazane w PGN mają być realizowane ciągle do 2028 roku do czasu osiągnięcia zamierzonego celu. Dokument nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, których usytuowanie, rodzaj i skala mogłyby spowodować znaczące oddziaływanie w odniesieniu do środowiska, stanowić zagrożenia dla tego środowiska lub spowodować wystąpienie ryzyka dla zdrowia ludzi. Zasięg działań przewidzianych w PGN będzie ograniczał się do obszaru Gminy Trzciel. Zadania te nie wiążą się z nieodwracalnym oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych czy wystąpieniem awarii przemysłowej. Wykonanie ich nie spowoduje istotnych zmian w środowisku, jak również nie wpłynie negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Planowane działania to termomodernizacja budynków, wykorzystanie OZE, wymiana oświetlenia, wykonanie barier ekologicznych, popularyzacja ruchu rowerowego i transportu ekologicznego. Ryzyko zagrożenia dla mieszkańców i środowiska zostanie zminimalizowane, poprzez działania informacyjne i edukację społeczeństwa, stosowanie bezpiecznych procedur, a nawet wykluczone z uwagi na bezpieczne i zgodne z prawem postępowanie.
b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub trans granicznych -
Gmina Trzciel położona jest w odległości ok. 90 km od granicy kraju, a działania planowane w dokumencie mają zasięg lokalny, w związku, z czym nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych ani transgranicznych.
c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska - realizacja działań wskazanych w PGN nie jest związana z możliwością wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi ani nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Zgodnie z celami PGN zakłada się, że realizacja działań przedstawionych w PGN spowoduje korzyści dla środowiska i przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji.
 
3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko:
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu – na terenie Gminy Trzciel występują obszary (wymienione w pkc. 3b) o szczególnych właściwościach naturalnych, wrażliwe na oddziaływania, wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym. Obiekty mające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego zostały określone w gminnej ewidencji zabytków. Istniejące przekroczenia norm jakości powietrza w mieście dotyczą zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz dwutlenkiem węgla, którego źródłem jest niska emisja z indywidualnych kotłowni oraz transportu.
Realizacja zadań przewidzianych w PGN nie wpłynie na stan obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską, nie spowoduje także przekroczenia standardów jakości środowiska.
b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym – na terenie Gminy znajduje się 11 pomników przyrody, 2 obszary chronionego krajobrazu: „17-Rynny Obrzycko-Obrzańskie” i „12 - Zbąszyńska Dolina Obry”, 6 użytków ekologicznych: „Wyspa na Jeziorze Młyńskim”, „Dwie  wyspy na  Jeziorze Lutol”, „Panowice”, „Nad Wielkim”, „Bagienka”, „Łąki nad Jeziorem Wielkim i Obrą”, 3 rezerwaty przyrody: „Rybojady”, „Jezioro Wielkie”, „Czarna droga” i Pszczewski Park Krajobrazowy. Gmina Trzciel zahacza o 3 obszary: PLH080001 Dolina Leniwej Obry, PLH080002 Rynna Jezior Obrzańskich i PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (obszar ptasi).
Realizacja założeń Programu nie wpłynie negatywnie na znajdujące się w granicach Gminy formy ochrony przyrody.
Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 wyżej cytowanej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2028”.
Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2028” podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.trzciel.pl.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Trzcielu.
 
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-26 11:48:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-26 11:48:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-26 11:48:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony