ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – (10 kpa) dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 190 w obrębie Lutol Mokry w gminie Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-03-01 12:19:42 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

GP.6733.1.2023.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela kończące postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – (10 kpa)
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamia, że kończy postępowanie administracyjne (10 kpa) prowadzone na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, adres do korespondencji: ul. Energetyków 4, 66-400 Gorzów Wlkp., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Krakowiak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  
-  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działce       o nr ewid. 190 w obrębie Lutol Mokry w gminie Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest - Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań..
Pełnomocnik: Pan Piotr Krakowiak.
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) strony mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z postanowieniami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
                                                                                                                    
                                                                                                          Z up. Burmistrza
                                                                                                          Jacek Ignorek
                                                                                                       Sekretarz Gminy Trzciel
 
 
« powrót do poprzedniej strony