ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.”

Informacja ogłoszona dnia 2016-07-06 14:02:40 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Trzciel, 06 lipca 2016 roku
GI.7001.10.2016.R.J.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TRZCIELA
 
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353),
 
informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.”
 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Burmistrz Trzciela wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (pismo znak: GI.7001.10.2016.R.J. z dnia 11.02.2016r.) i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. (pismo znak: I.7001.10.2016.R.J. z dnia 30.05.2016r.) o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.”.  
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia 03.03.2016r. znak WOOŚ-I.411.29.2016.DT i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia 30.06.2016r. znak NZ.9022.270.2016.KJ uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.”.  
Zgodnie z art. 48 ust. 3 ww. ustawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy, tj.:
 1. charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 ustawy:
Celem opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.” jest  analiza aktualnych potrzeb energetycznych i sposobu ich zaspokajania na terenie gminy, określenie prognozy oraz wskazanie źródeł pokrycia zapotrzebowania energii do 2030 roku, z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy. Niniejsze opracowanie zawiera:
 • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
  elektryczną i paliwa gazowe,
 • przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
  gazowych,
 • możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,  z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
 • możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
 • zakres współpracy z innymi gminami.
a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć:
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.” nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).
b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach:
Zapisy „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.” są zgodne z kierunkami wyznaczonymi w:
 • „Polityką energetyczną Polski do 2030 r.” – dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2010r., który stanowi długoterminową strategię rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz program głównych działań wykonawczych,
 • „Krajowym planem działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” dokumentem  przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 07 grudnia 2010r., który określa krajowe cele w zakresie udziału energii  ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 roku, uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej.
c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska:
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.” jest zgodny z wymaganiami:
 • Dyrektywy nr 2006/32/WE zgodnie z którą sektor publiczny w poszczególnych państwach członkowskich, a więc także w Polsce, powinien dawać dobry przykład w zakresie inwestycji, utrzymania i innych wydatków na urządzenia zużywające energię, usługi energetyczne i inne środki poprawy efektywności energetycznej. Poza tym wskazano, że państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia oszczędności w zakresie wykorzystania energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania dyrektywy (licząc od 1 stycznia 2008 r.). Tak więc na terenie Polski, konieczne jest wdrożenie przedsięwzięć wpływających na zmniejszenie wykorzystania energii oraz promujących wśród mieszkańców postawy związane z oszczędzaniem konwencjonalnych źródeł energii,
 • Dyrektywy nr 2009/28/WE  w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE związaną z trzecim spośród celów pakietu klimatycznego. Celem działań przewidzianych w dyrektywie jest osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej w 2020 r., przy czym cel ten został przełożony na indywidualne cele dla poszczególnych państw członkowskich i w przypadku Polski wynosi on 15%.
Regulacje zawarte w w/w przepisach wdrożone są w krajowych ustawach i rozporządzeniach.
d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska:
Działania wskazane w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.” mają na celu między innymi zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcję zużycia energii finalnej, a tym samym ochronę środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.
 
 1. rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności:
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań:
Działania wskazane w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.” mają być realizowane ciągle do 2030 roku. Dokument nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, których usytuowanie, rodzaj i skala mogłyby spowodować znaczące oddziaływanie w odniesieniu do środowiska, stanowić zagrożenia dla tego środowiska lub spowodować wystąpienie ryzyka dla zdrowia ludzi. Zasięg działań przewidzianych w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.” będzie ograniczał się do obszaru Gminy Trzciel. Zadania te nie wiążą się z nieodwracalnym oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych czy wystąpieniem awarii przemysłowej. Wykonanie ich nie spowoduje istotnych zmian w środowisku, jak również nie wpłynie negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Planowanymi działaniami w szczególności są: termomodernizacja budynków, wykorzystanie OZE w zakresie energetyki słonecznej, energetyki wiatrowej, pomp ciepła, spalania biomasy, rozwiązań hybrydowych oświetlenia ulicznego. Ryzyko zagrożenia dla mieszkańców i środowiska zostanie zminimalizowane, poprzez działania informacyjne i edukację społeczeństwa, stosowanie bezpiecznych procedur, a nawet wykluczone z uwagi na bezpieczne i zgodne z prawem postępowanie.
b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub trans granicznych:
Gmina Trzciel położona jest w odległości ok. 90 km od granicy kraju, a działania planowane w dokumencie mają zasięg lokalny, w związku, z czym nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych ani transgranicznych.
 
c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska:
Realizacja działań wskazanych w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.” nie jest związana z możliwością wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi ani nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Zgodnie z celami „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.” zakłada się, że realizacja działań przedstawionych w dokumencie takich jak termomodernizacja obiektów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii spowoduje korzyści dla środowiska i przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
 
 1. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko:
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu:
Na terenie Gminy Trzciel występują obszary (wymienione w pkc. 3b) o szczególnych właściwościach naturalnych, wrażliwe na oddziaływania, wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym. Obiekty mające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego zostały określone w gminnej ewidencji zabytków. Istniejące przekroczenia norm jakości powietrza w mieście dotyczą zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz dwutlenkiem węgla, którego źródłem jest niska emisja z indywidualnych kotłowni oraz transportu.
Realizacja zadań przewidzianych w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.” nie wpłynie na stan obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską i nie spowoduje także przekroczenia standardów jakości środowiska.
b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym:
Na terenie Gminy znajduje się 11 pomników przyrody, 2 obszary chronionego krajobrazu: „17-Rynny Obrzycko-Obrzańskie” i „12 - Zbąszyńska Dolina Obry”, 6 użytków ekologicznych: „Wyspa na Jeziorze Młyńskim”, „Dwie  wyspy na  Jeziorze Lutol”, „Panowice”, „Nad Wielkim”, „Bagienka”, „Łąki nad Jeziorem Wielkim i Obrą”, 3 rezerwaty przyrody: „Rybojady”, „Jezioro Wielkie”, „Czarna droga” i Pszczewski Park Krajobrazowy. Gmina Trzciel zahacza o 3 obszary: PLH080001 Dolina Leniwej Obry, PLH080002 Rynna Jezior Obrzańskich i PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (obszar ptasi).
Realizacja założeń „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.” nie wpłynie negatywnie na znajdujące się w granicach Gminy formy ochrony przyrody.
Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 wyżej cytowanej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.”.
Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel.” podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.trzciel.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Trzcielu.
 
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-06 14:02:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-06 14:02:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-06 14:10:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1076 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony