ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ochrona Środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Trzciel za 2015 rok

Informacja ogłoszona dnia 2016-04-29 12:37:48 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Trzciel za 2015 rok
 
Trzciel dnia 27 kwietnia  2016 r.
 
 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy Trzciel jest dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Trzciel w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
Zagadnienia ogólne.
1. Od dnia 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od mieszkańców Gminy Trzciel realizowany jest przez Urząd Miejski w Trzcielu. Obecnie firmą, która została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego jest P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski ul. Pamiątkowa 32 66-300  Międzyrzecz. Umowa została zawarta dnia 28.08.2015 roku i obowiązuje do dnia 31 marca 2017 roku.
 
2.Gmina Trzciel zorganizowała Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w siedzibie Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „Mrówka” w Trzcielu na Osiedlu Jana III Sobieskiego 11, który czynny jest codziennie w godzinach od godz. 7ºº do godz. 15ºº. Do punku mieszkańcy miasta i gminy Trzciel mogą dostarczać odpady selektywne: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gospodarstwo domowego, zużyte baterie, akumulatory, zużyte opony. Wymienione odpady przyjmowane są nieodpłatnie. Gruz z remontów posesji  może być przyjęty również do PSZOK, lecz za odpłatnością.
 
3. Odpady zielone, przez które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków oraz odpady kuchenne można gromadzić w brązowych workach do odpadów segregowanych lub  kompostować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach na posesjach indywidualnych.
 
Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
 
1.Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Na terenie Gminy Trzciel nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zmieszane przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) Agmarex Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Świecie gm. Sulechów.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W 2015  roku  nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
3. Liczba mieszkańców.
 1. Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2015 r. – 6417 osób,
 2. Systemem objęto: 5030 osób co stanowi 79% ogółu mieszkańców,
 3. Ilość deklaracji stanowiących gospodarstwa domowe – 1963 w tym:
- deklarujących segregację odpadów komunalnych – 855
- deklaracji bez segregacji – 1108,
      d. W stosunku do dwóch właścicieli wszczęto postępowanie  o ustalenie wysokości opłaty zakończone złożeniem deklaracji.
 
4.Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta i Gminy Trzciel.
1) W 2015 roku odebrano od mieszkańców miasta i gminy Trzciel łącznie :
- 1676,9 Mg (ton) z tego:
a) odebranych selektywnie – 122,6 Mg
b) odebranych odpadów zmieszanych – 1554,3 Mg
   
Rodzaj odpadu
Mrówka
Niewiadomski
ENERIS
CLEAN CITY
Razem  w Mg (tonach)
20 03 01 niesegregowane odpady komunalne
176,6
1337,8
39,9
 
1554,3
15 01 01 papier
 
13,5
 
 
13,5
15 01 02 tworzywa
 
25,2
 
 
25,2
15 01 07 szkło
 
29,7
 
 
29,7
20 02 03 inne odpady nie ulegające biodegradacji
 
 
 
4,9
4,9
20 03 07 wielkogabarytowe
3,7
4,8
 
 
8,5
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
36,8
 
 
 
36,8
20 01 10 odzież
0,2
 
 
 
0,2
20 01 36 zużyte urządz. elektr
1,3
 
 
 
1,3
20 01 35* zużyte urządz. Elekt.
2,5
 
 
 
2,5
Wyselekcjonowane w RIPOK z 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne
 
 
 
 
 
Papier  15 01 01
Tworzywa
15 01 02
Szkło
15 01 07
Gabaryty
20 03 07
Metale złom 19 12 02
 
13,2 Mg
90,1 Mg
62,7 Mg
5,5 Mg
48,2 Mg
 
 
2) Osiągnięty poziom recyklingu.
a) osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
    – 56,1 %
b) osiągnięty poziom recyklingu : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 19,8 %

Osiągnięte poziomy recyklingu mieszczą się  limitach dopuszczalnych na 2015 rok zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.

5. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:
 1. przypis 2015 – 631.408,- zł.
 2. wpłaty 2015 r. – 593.587,- zł.
 3. zaległości,  łącznie z 2014 r. – 60.448,- zł.
6. koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:
 1. odbiór i zagospodarowanie odpadów – 520.452,- zł.
 2. prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – 5.904,- zł.
 3. koszty administracyjne – 34.484,- zł. w tym:
- wynagrodzenie pracowników
- szkolenia pracowników
- przesyłki pocztowe
- koszty eksploatacyjne (materiały biurowe, tonery i tp.)
- usługi bankowe
- delegacje
- postępowania sądowe i skarbowe,
d)  koszty monitoringu nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Jasieńcu – 10.799,- zł.

7. wyposażenie mieszkańców w pojemniki do zmieszanych i segregowanych odpadów Komunalnych. W ramach systemu mieszkańcy miasta i gminy Trzciel otrzymują od przedsiębiorcy odbierającego odpady:
 1. pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych
 2. worki do odpadów selektywnie zbieranych (zielone-szkło, żółte-plastyk, niebieskie-papier, brązowe na odpady biodegradowalne), odbierane raz w miesiącu
 3. gabaryty odbierane dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
 
Sporządził :
Tomasz Suterski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Suterski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Suterski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-29 12:37:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-29 12:37:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-17 15:17:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony