ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZGŁOSZENIE I ZAREJESTROWANIE URODZENIE DZIECKA

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:33:38 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZGŁOSZENIE I  ZAREJESTROWANIE URODZENIE DZIECKA

 
Nowo narodzone dziecko musi zostać zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Sporządzenie aktu urodzenia umożliwi nadanie dziecku numeru PESEL, który jest niezbędny dla jego identyfikacji w rejestrach państwowych.
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania którego urodziło się dziecko.

Termin na zgłoszenie
Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w terminie:
- 21dni od dnia sporządzenia karty urodzenia
- 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia
Do zgłoszenia urodzenie się dziecka zobowiązani są:
- matka lub ojciec dziecka (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych);
- matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, mogą dokonać tego zgłoszenia jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
- w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonają: przedstawiciel ustawowy matki (np. jej rodzic) lub opiekun matki.
- zgłoszenia urodzenia można dokonać także przez pełnomocnika.
Dokumenty niezbędne przy rejestracji dziecka
- dokument tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie przedstawiany kierownikowi urzędu stanu cywilnemu do wglądu,
- jeżeli zgłoszenie urodzenia dokonywane jest przez pełnomocnika - składa się stosowne pełnomocnictwo.

REJESTRACJA URODZENIA
Akt urodzenia sporządzany jest na podstawie: karty urodzenia (karty martwego urodzenia) i protokołu dokumentującego zgłoszenie urodzenia, podpisanego przez osobę zgłaszającą urodzenie i kierownika urzędu stanu cywilnego.
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia.
Wybór imienia (imion) dla dziecka
Oświadczenie o wyborze imienia (imion) dla dziecka składa osoba zgłaszająca urodzenie. Nie istnieje żadna sformalizowana lista imion, które mogą zostać nadane dziecku, ale prawo przewiduje pewne ograniczenia w tym względzie.
Ograniczenia dotyczące wybieranego imienia dla dziecka:
- nie więcej niż 2 imiona
- imię nie może mieć charakteru ośmieszającego i nieprzyzwoitego
- nie może to być imię w formie zdrobniałej

UWAGA !
Nowością jest możliwość wyboru imienia (imion) obcego niezależnie od
obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka; może być to imię nie wskazujące na płeć, ale w powszechnym znaczeniu przypisane do danej płci.

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia (imion) w formie zdrobniałej, mającego charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazującego na płeć dziecka (kierując się powszechnym znaczeniem imienia)

Zmiana imienia dziecka
W terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oświadczenie o zmianie imienia dziecka zamieszczonego w tym akcie.

Nadanie numeru PESEL i zameldowanie
Kierownik urzędu stanu cywilnego niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia:
- występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę zgłaszającą urodzenie o nadaniu numeru PESEL niezwłocznie po otrzymaniu informacji zwrotnej o jego nadaniu
- melduje dziecko w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo u tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Udział biegłego lub tłumacza
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie potrafi samodzielnie porozumieć się z osobami zgłaszającymi urodzenie lub zgon zapewnia udział biegłego lub tłumacza przy rejestracji ww. zdarzeń.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Trzcielu,
ul. Poznańska 22, pok. Nr 12
tel.: 95 7431 408

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 Nr 1741 ze zmianami ),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Cichowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Cichowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 01:26:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 01:33:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-22 12:25:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1945 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony