ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWARCIE I REJESTRACJA MAŁŻEŃSTWA

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:33:38 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWARCIE I REJESTRACJA MAŁŻEŃSTWA
 
Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa należy złożyć
Osobiście przedstawiając równocześnie do wglądu dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport).
Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa
- zapewnienie
- jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy -  zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa
- jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo
- jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce - zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Dodatkowo, jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko (dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone, jeśli jest znany.

UWAGA !
Złożenie pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można dokonać w wybranym urzędzie stanu cywilnego bez konieczności przedkładania odpisów aktów stanu cywilnego,
Termin ważności zapewnienia
zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia.


Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem
Cudzoziemiec zawierający małżeństwo w Polsce przedkłada:
- zapewnienie
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba może zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu
- jeżeli na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), - odpis aktu urodzenia , a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Dokumenty potwierdzające ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa:
- odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu  lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa
- odpis prawomocnego orzeczenia ustalającego nieistnienie małżeństwa.

Termin ślubu (zawarcia małżeństwa)
Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.
Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nie może nastąpić przed upływem jednego miesiąca od dnia złożenia zapewnienia.
Kierownik urzędu stanu cywilnego może jednak udzielić na piśmie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego ważne względy. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 39zł.

Nazwiska małżonków i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa:
Oświadczenie o nazwisku noszonym przez każdego z małżonków po zawarciu małżeństwa jest składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed porządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dokumentu przedkładanego duchownemu do zawarcia tzw. ślubu konkordatowego).
Oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie.

Małżonkowie mogą:
- nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich
- zachować swoje dotychczasowe nazwisko
- połączyć ze swoim dotychczasowym nazwiskiem nazwisko drugiego małżonka.
Dzieci noszą nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków.
Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach.

REJESTRACJA MAŁŻEŃSTWA
Akt małżeństwa sporządzany jest na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem w obecności dwóch pełnoletnich świadków; a w przypadku małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki cywilno – prawne na podstawie stosownych dokumentów przekazanych przez duchownego (tj. zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego) do urzędu stanu cywilnego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa.

Opłaty:
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
Opłatę uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.
Jeżeli ślub odbędzie się w Trzcielu lub w kościele na terenie Gminy Trzciel (w przypadku ślubu konkordatowego), opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Trzcielu
GBS Międzyrzecz o/ Trzciel
Nr konta: 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001
lub w  formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego.

Jeżeli ślub odbędzie się poza Trzcielem, do kompletu dokumentów niezbędnych do wydania  zaświadczenia należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej na konto gminy, na terenie której dojdzie do zawarcia małżeństwa.
Wydanie zaświadczenia jest zwolnione od opłaty skarbowej.
Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa.

UWAGA:
Kierownik urzędu stanu cywilnego może udzielić ślubu poza urzędem stanu cywilnego:
- na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta) uzasadniony szczególnymi okolicznościami faktycznymi:
w przypadku gdy osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawiona wolności
- na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta) stanowiący jej życzenie, o ile wskazane miejsce ceremonii zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
W celu zawarcia małżeństwa poza siedzibą urzędu stanu cywilnego należy wystąpić z wnioskiem do kierownika urzędu stanu cywilnego, który będzie właściwy dla miejsca, w którym ma się odbyć ceremonia.
Opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego
- w przypadku wniosku osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo uzasadnionego stanem zagrożenia jej życia lub zdrowia albo pozbawieniem wolności, pobierana jest wyłącznie opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł
- w przypadku wniosku stanowiącego życzenie osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo, obok opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł, pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł stanowiąca dochód gminy.

Odmowa przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu następuje w formie pisemnej.
Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów dotyczących zachowania uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
Dokument ten może otrzymać obywatel polski oraz cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Występując z wnioskiem o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego przedstawia się do wglądu dokument tożsamości oraz składa:
- zapewnienie
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
- dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 38 zł
- jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – także zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – również dokument potwierdzający zawarcie małżeństw a wraz  z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Z wnioskiem o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia do konsula może wystąpić obywatel polski. W tym przypadku przedstawia się do wglądu dokument tożsamości oraz  składa:
- zapewnienie,
- odpis aktu urodzenia, w a przypadku pozostawania uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Uwaga !
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
Udział biegłego, tłumacza jeżeli osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego zabezpieczają, we własnym zakresie, uczestnictwo biegłego lub tłumacza w procedurze zawarcia małżeństwa. Procedura ta dotyczy także świadków.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Trzcielu,
ul. Poznańska 22, pok. Nr 12
tel.: 95 7431 408

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 Nr 1741 ze zmianami ),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Cichowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Cichowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 01:27:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 01:33:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-22 12:23:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony