ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:33:38 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

SPOROSTOWANIE / UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
 
Administracyjne sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonywane jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego z urzędu lub na wniosek:
- osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego
- osoby mającej w tym interes prawny
- prokuratora.

Jeżeli czynność sprostowania / uzupełnienia dokonywana będzie z urzędu lub inicjatywy podmiotów innych niż osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, osoba ta zostanie powiadomiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego o zamiarze sprostowania / uzupełnienia jej aktu stanu cywilnego lub złożeniu wniosku o sprostowanie / uzupełnienie.
W przypadku sprostowania / uzupełnienia aktu małżeństwa dokonywanego na wniosek jednego z małżonków, powiadamia się o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

PROCEDURA
Organ właściwy do sprostowania / uzupełnienia, wymagane dokumenty.
Z wnioskiem o sprostowania / uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający sprostowania / uzupełnieniu i przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 39zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydawany po dokonaniu sprostowania /zupełnienia.
Jeżeli podstawą sprostowania / uzupełnienia będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające sprostowaniu / uzupełnieniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych  (np. rodziców).
Jeżeli sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

Uwaga !
Jeżeli akt stanu cywilnego będzie sprostowany / uzupełniany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu.

Forma załatwienia sprawy
- pozytywne załatwienie sprawy - sprostowanie / uzupełnienie nastąpi w formie czynności materialno-technicznej, zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.
- negatywne załatwienie sprawy – odmowa sprostowania / uzupełnienia nastąpi w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Przesłanki sprostowania aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego: niezgodność danych w akcie stanu cywilnego:
- z danymi zawartymi w aktach zbiorowych (są to dokumenty, które były np. podstawą sporządzenia aktu),
- z innymi aktami stanu cywilnego stwierdzającymi zdarzenie wcześniejsze i dotyczącymi tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców, dziadków),
- z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.

Przesłanki sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd powszechny gdy:
- nie jest możliwe sprostowanie w trybie administracyjnym, tj.na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego stwierdzających zdarzenie wcześniejsze i dotyczących tej samej osoby lub jej wstępnych, albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego
- sprostowanie w trybie administracyjnym przez kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest możliwe wyłącznie w oparciu o ww. dokumenty.

Sądowe sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonywane są przez sąd powszechny w postępowaniu nieprocesowym na wniosek:
- osoby zainteresowanej
- prokuratora
- kierownika urzędu stanu cywilnego

Przesłanki uzupełnienia aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego:
- akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich wymaganych danych
- istnieje możliwość uzupełnienia danych na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu, innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Przesłanki uzupełnienia aktu zgonu przeze sąd powszechny:
- akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia tego aktu.
Sądowe uzupełnienie aktu zgonu dokonywane jest przez sąd powszechny w postępowaniu nieprocesowym na wniosek:
- osoby zainteresowanej
- prokuratora.

Opłata
Opłata skarbowej w wysokości 39 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydawany po sprostowaniu / uzupełnieniu uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Trzcielu:
GBS Międzyrzecz o/ Trzciel
Nr konta: 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001
lub w  formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Trzcielu,
ul. Poznańska 22, pok. Nr 12
tel.: 95 7431 408

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 Nr 1741 ze zmianami ),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Cichowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Cichowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 01:31:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 01:33:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-22 11:58:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1880 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony