ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Pomoc socjalna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UZYSKANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:36:32 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UZYSKANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM
WYMAGANE DOKUMENTY
    Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym –załączniki:1 i 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu nr:LXI/340/10 z dnia 28.10.2010r
    wzór_wniosku
Druk wniosku dostępny jest:
    w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 9,
    w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu
    na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu www.bip.trzciel.pl
Do wniosku należy załączyć:
    Oryginał zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (dotyczy wszystkich członków rodziny osiągających dochód ze stosunku pracy),
    Kserokopię odcinka renty / emerytury za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku lub kserokopię decyzji o przyznaniu renty / emerytury (dotyczy osób uprawnionych do pobierania renty / emerytury),
    Oryginał zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu o pobieranych świadczeniach pieniężnych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku lub kserokopię decyzji o przyznaniu tych świadczeń,
    Potwierdzenie przez tut .Urząd liczby posiadanych hektarów przeliczeniowych – biuro nr 20
    Kserokopię wyroku sądowego o wysokości przyznanych alimentów lub inne dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanego świadczenia alimentacyjnego (dotyczy osób uprawionych),
    Oryginał zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (dotyczy osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku),
    Oryginał zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł podane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Zaświadczenie winno zawierać informacje o wysokości – przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania, dochodów z innych niż działalność pozarolnicza źródeł, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
    Oryginał zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
    Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
    Oryginał zaświadczenia lekarskiego o ciężkiej lub długotrwałej chorobie,
    Oświadczenia pełnoletniego członka rodziny o uzyskiwaniu bądź braku dochodów z prac dorywczych .
    Inne oświadczenia lub dokumenty, które wnioskodawca uzna za potwierdzenie sytuacji bytowej rodziny,
    Oryginał zaświadczenia ze szkoły, do której uczęszcza uczeń w danym roku szkolnym (dotyczy uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Miasta i Gminy Trzciel)
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu ul.Poznańska 22
Złożenie i odbiór stosownej decyzji: pokój nr 9 (parter)
Tel. (95) 74-31-400, e-mail:
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek -piątek 7:30-15:30
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Trzcielu pod numerem tel. (95) 74-31-402
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
    Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.
    Dołącz do wniosku wymagane załączniki.
    Złóż wniosek w pokoju nr 9,Sekretariacie-pokój nr 2.
    Poczekaj na załatwienie sprawy. Pracownik poinformuje Cię o możliwości odebrania decyzji (decyzję można odebrać osobiście lub przesyłana jest pocztą.
    Przedstaw oryginał rachunku lub faktury potwierdzający dokonanie zakupu podręczników, przyborów i pomocy szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego lub innych wydatków związanych z procesem edukacyjnych ucznia.
    Odbierz stypendium – kasa Urzędu Miejskiego w Trzcielu – w terminie i godzinach wskazanych w decyzji.
OPŁATY
Brak
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Trzciela.
DODATKOWE INFORMACJE
    Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym winien być złożony najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym może być złożony po upływie ww. terminów.
    Stypendium szkolne o charakterze socjalnym może być przyznane uczniom, którzy są mieszkańcami Miasta i Gminy Trzciel.
    Stypendium szkolne o charakterze socjalnym może być przyznane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód miesięczny na danego członka rodziny nie przekracza kwoty 351,00 zł netto.
    Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Urząd Miejski w Trzcielu o każdej zmianie sytuacji materialnej, która wiąże się z podstawą przyznania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.
    Stypendium szkolne o charakterze socjalnym może zostać wstrzymane lub cofnięte w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.
    Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego o charakterze socjalnym podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PODSTAWA PRAWNA
    Art. 90 d, m, n, o Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
    Art. 8 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
    Art. 6 ust. 2 pkt 2 ust Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
    Art. 104 i art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
    Uchwała Nr LXI/340/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzciel..
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Cichowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Cichowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 01:34:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 01:36:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-19 01:36:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2081 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony