ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XV/106/2016Drukuj informacjęAkt prawny: XV/106/2016

Szczegóły informacji

XV/106/2016

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XV

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-03-16

Data podjęcia/podpisania: 2016-03-16

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami)[1]) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1318 z późniejszymi zmianami)[2]), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 465 z późniejszymi zmianami)[3]), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 849 z późniejszymi zmianami)[4]), w związku z art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 613 z późniejszymi zmianami)[5]) uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1. W uchwale nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. ust. 3 zmienia się z "
Obszar działania
Imie i nazwisko sołtysa
Sołectwo Brójce
Dawid Turecki
"
§ 1. ust. 3 zmienia się na "
Obszar działania
Imię i nazwisko sołtysa
Sołectwo Brójce
Agnieszka Czapłon
"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa lubuskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Marciniak
 
--------------------------------------------------------
[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 roku, poz. 1045, poz. 1890.
[2]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 roku, poz. 40; z 2015 roku, poz. 1045.
[3]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 roku, poz. 1045.
[4]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 roku, poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890.
[5]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 roku, poz. 183, poz. 1215; z 2015 roku, poz. 251, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649.

 
« powrót do poprzedniej strony